STRATÉGIA 22+: Moderné školstvo – vzdelaný kraj
Efektívne a moderné školstvo je základným predpokladom pre kvalitné vzdelávanie a formovanie mladej generácie v našom kraji. V rámci stratégie Žilinský kraj 22+ sa Žilinskému samosprávnemu kraju podarilo uskutočniť mnohé zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia oblasť školstva v našom kraji. Zveľaďuje stredné školy, podporuje duálne vzdelávanie, zriaďuje centrá odborného vzdelávania a prípravy, popularizuje neformálne vzdelávanie a mnoho ďalšieho. Sme si vedomí, že aktívna, moderná a vzdelaná mládež je budúcnosťou nášho kraja. Pozrite si niektoré z úspechov ŽSK.