Slovensko sa čoraz viac otvára svetu. K rozvoju multikultúrnej spoločnosti  prispieva aj Jazyková škola v Žiline. V septembri 2013 otvorila po prvýkrát kurz pre všetkých učeniachtivých cudzincov, ktorí sa v rámci kurzu oboznamujú so základmi slovenského jazyka. Raz do týždňa sa v rámci štyroch vyučovacích hodín stretávajú poslucháči z Ameriky, Belgicka, Kuby, Nemecka, Ukrajiny, Peru, Ruska, Španielska a v neposlednom rade z Kórei.  O kurz bol od začiatku veľký záujem zo strany nadácií a občianskych združení pôsobiacich na území žilinského kraja, ale i zo strany cudzincov žijúcich z najrôznejších dôvodov v našom meste. Kurz sa podarilo  naplniť v maximálnom počte.

Akokoľvek je slovenčina jazyk gramaticky náročný, na tvárach našich poslucháčov je vidieť ich pozitívny prístup k učeniu a jazyku samotnému. Pracujú a učia sa v jazykovo i kultúrne rôznorodej skupine, čo ale iba prispieva k tvorivej atmosfére a motivuje ich tak aktívne načerpávať každú informáciu o jazyku či o kultúre a zvykoch v našej krajine. Učitelia používajú ako vyučovací jazyk slovenčinu, zriedkavo si musia pomôcť anglicky alebo nemecky. Každá aktivita je ale sprevádzaná dobrou náladou a úsmevom a kontakt k cudzím krajinám, nielen k Slovensku samotnému, je pre všetkých skutočne obohacujúci.

V predvianočnom období sme zorganizovali neformálne posedenie pri prestretom vianočnom stole a tónoch tradičných slovenských kolied. Poslucháči ukázali pohostinnosť im vlastnú a priniesli tradičné jedlá zo svojich krajín, ktoré sami pripravili a v slovenčine nám ich aj predstavili. Neformálne stretnutie na pôde školy sa nieslo  v duchu priateľstva, ochoty rozprávať o sebe a zvykoch svojej krajiny. Príjemné popoludnie bolo zavŕšené kvízom o Slovensku a slovenčine a smiech, ktorý sa neprestajne ozýval, bol dôkazom, že Jazyková škola v Žiline je modernou školou reagujúcou na  potreby nášho regiónu.