Účel nájmu

Realizácia projektu požičovne verejných bicyklov.

Odôvodnenie

Nájom časti pozemku je z dôvodu umiestnenia stojiska pre požičovňu bicyklov, pretože je v spoločnom záujme Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina zatraktívniť alternatívne formy dopravy oproti rozširujúcej sa individuálnej doprave, a tak redukovať dopravné zápchy, hluk a znečistenie ovzdušia.