Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru:

Učiteľa anglického jazyka

 • s nástupom od 8.1.2020
 • na dobu určitú (zástup počas materskej dovolenky)
 • na čiastočný úväzok

Učiteľa španielskeho jazyka

 • s nástupom od 27.1.2020
 • na dobu určitú (zástup počas materskej dovolenky)
 • na čiastočný úväzok

Učiteľa talianskeho jazyka

 • s nástupom od 27.1.2020
 • na dobu určitú (zástup počas materskej dovolenky)
 • na čiastočný úväzok

Učiteľa nemeckého jazyka

 • s nástupom od 4.2. 2020
 • na dobu určitú (zástup počas materskej dovolenky)
 • na plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti)
 • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku

Zaradenie do platovej triedy 6-9, plat v zmysle nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti:

Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi zašlite písomne na adresu školy (Jazyková škola, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina) alebo prostredníctvom elektronickej (riaditel@jszilina.sk) do 21. novembra 2019. Do výberového konania budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.