Pokyny riaditeľky Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina na obdobie školského roku 2020/2021 upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID -19

Vyučovanie v kurzoch začína 8.9.2020 podľa rozvrhu hodín, podľa elektronicky zaslanej pozvánky na 1. vyučovaciu hodinu. 

Vstup do budovy a pohyb poslucháčov v priestoroch školy je možný len pri dodržaní nasledovných pokynov:

 • vstup do budovy školy bude povolený  len s rúškom, 
 • rúško je povinné pre všetkých poslucháčov vrátane žiackych kurzov  vo vnútorných priestoroch, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ  SR. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška (jedno náhradné, musí mať v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. V prípade zabudnutia rúška je možné si ho zakúpiť v automate vo vestibule školy. Bez rúška nie je povolená prítomnosť na vyučovaní.
 • v čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je poslucháč povinný používať rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas trvania  vyučovania  kurzu,
 • vstup zákonných zástupcov do budovy je povolený len ako sprievod poslucháčov žiackych kurzov (3. a  4. ročník ZŠ) a to iba  od 8.9. do 14.9.2020, 
 • pri vstupe do budovy si poslucháč dezinfikuje ruky vo vestibule školy. Na každom poschodí je zabezpečená dezinfekcia. Triedy, toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
 • poslucháč  si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami,
 • opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe RORrúško, odstup, ruky,
 • na 1. vyučovacej hodine poslucháč predkladá čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky poslucháča v trvaní viac ako 14 dní písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenia (príloha č. 5).
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a dospelých. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe  do školy sa poslucháč preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým poslucháčom.
 • ak neplnoletý poslucháč v priebehu vyučovania  vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti – učebňa č. 5. Kontaktovaní budú zákonný zástupca, ktorý si poslucháča bezodkladne vyzdvihne. 
 • pri ceste do školy sa poslucháč riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, 
 • v miestnosti, v ktorej sa vyučuje kurz, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
 • pred začatím vyučovania kurzu bude  zabezpečená dezinfekcia lavíc a kľučky na dverách,
 • zamestnanci školy budú opakovane upozorňovať poslucháčov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní,
 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode neplnoletého poslucháča do jazykovej školy a pri odchode poslucháča z jazykovej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Plnoletý poslucháč za ne zodpovedá osobne.
 • v prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa/plnoletý poslucháč má podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vedenie školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu/plnoletého poslucháča je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola poslucháčovi  nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a dospelých alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je poslucháčovi  prerušená dochádzka v kurze.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania.
 • Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 • Riaditeľka školy odporúča sledovať aktuálne informácie o pandemickej situácii a stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Poslucháč je povinný dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.