Jazykové úrovne

Úrovne zodpovedajú rozdeleniu vedomostí v cudzom jazyku tak, ako to používajú krajiny EÚ – podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Základný stupeň

Úroveň A1 – A2

– zodpovedá 1.-3. ročníku kurzov pre ZŠ a 1.-2. ročníku kurzov pre SŠ a dospelých
– 280-300 vyučovacích hodín
– ovláda asi 1200 lexikálnych jednotiek

Komunikačné zručnosti

Počúvanie s porozumením

Absolvent základného kurzu
– rozumie slovným spojeniam a výrazom z bežných oblastí každodenného života
– rozumie základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch
– rozumie pokynom informatívneho charakteru
– pochopí  vety, výrazy, ktoré sa ho priamo týkajú

Čítanie s porozumením

Absolvent
– dokáže vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých materiáloch (prospekty, jedálne lístky, programy, časové harmonogramy…)
– rozumie orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach
– pochopí konkrétne informácie v listoch, brožúrach, krátkych článkoch

Písomný prejav

Absolvent
– napíše krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov
– napíše jednoduché listy, predstaví a charakterizuje osoby a veci
– používa základné konektory
– opíše aspekty všedného dňa (ľudí, miesta, školu, rodinu, záujmy)

Ústny prejav

Absolvent
– sa zapája do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú
– používa jednoduché zdvorilostné formy oslovení
– sformuluje pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reaguje na ne
– požiada o rôzne jednoduché informácie, služby a veci
– vyjadrí svoje pocity, názory
– rozpráva o každodenných praktických otázkach
– zvládne jednoduché a rutinné úlohy
– vyrozpráva príbeh, podá opis udalostí a činností, zážitkov v jednoduchom slede
– opíše plány a osobné skúsenosti

 

Stredný stupeň

Úroveň B1 – B2

– zodpovedá 3. a 4. ročníku (príp. 5. ročníku)
– úspešný absolvent B2 zodpovedá absolventovi základnej štátnej jazykovej skúšky
– 280 – 300 vyučovacích hodín
– ovláda asi 3000 lexikálnych jednotiek

Komunikačné zručnosti

Počúvanie s porozumením

Absolvent stredného kurzu
– porozumie prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke
– rozumie špecifickým informáciám a dokáže zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíši podstatné informácie od nepodstatných, rozlíši hovoriacich, ich stanoviská
– rozumie prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou
– rozumie autentických rozhovorom: telefonický rozhovor, interview
– rozumie podstatným informáciám v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a diskusiáchrozumie podstatným informáciám v rozhlasových a televíznych správach

Čítanie s porozumením

Absolvent
– vyhľadá špecifické i detailné informácie v rôznych textoch
– rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora, odhadne význam neznámych slov v náročnejšom texte
– rozumie korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru
– rozumie pracovným návodom a prospektom
– porozumie textom z masovokomunikačných prostriedkov, porozumie literárnym textom, napr. krátkej próze

Písomný prejav

Absolvent
– zostaví osnovu, konspekt, anotáciu textu
– napíše oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie
– opíše osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť
– napíše obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list i úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát
– napíše niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania
– napíše vlastný životopis
– napíše obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie)vyjadrí písomne vlastný názor a pocity

Ústny prejav

Absolvent
– spontánne reaguje v rôznych situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne
– vedie, preruší a nadviaže rozhovor, reaguje na partnerove repliky
– interpretuje a odovzdáva informácie
– vyjadruje sa plynulo a správne k všeobecným témam
– opíše osoby, predmet, situácie, činnosti a udalosti
– tvorí príbehy
– interpretuje obsah filmu, knihy, vyjadrí svoj postoj k nim
– opíše obrázky, mapy, grafy, porovná ich

Vyšší stupeň

Úroveň C1 – C2

– zodpovedá 6. ročníku
– úspešný absolvent úrovní C1-C2 zodpovedá absolventovi všeobecnej štátnej jazykovej skúšky
– 280 – 300 hodín
– ovláda 4000 – 6000 lexikálnych jednotiek

Komunikačné zručnosti

Počúvanie s porozumením

Absolvent vyššieho kurzu
– rozumie akémukoľvek druhu hovoreného prejavu bez ťažkostí
– rozumie širokej škole idiomatických a hovorových výrazov
– rozumie odbornej prednáške a prezentácii
– rozumie konkrétnym informáciám z verejných hlásení

Čítanie s porozumením

Absolvent
– rozumie a kriticky interpretuje všetky formy písomného prejavu vrátane abstraktných textov
– rozumie akejkoľvek korešpondencii s istou prácou so slovníkom

Písomný prejav

Absolvent
– Dokáže písať o zložitých predmetoch v liste, referáte, správe a zdôrazniť, čo pokladá za najdôležitejšie
– Dokáže sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne vyjadriť svoje stanovisko
– Dokáže napísať zhrnutie a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach

Ústny prejav

Absolvent
– sa vyjadruje plynulo, spontánne, využíva jazyk účinne pre spoločenské a profesijné účely
– zúčastní sa bez námahy na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii
– dobre ovláda idiomatické a hovorové výrazyjasne a podrobne opíše zložité témy