Loading...

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy je zriadená podľa §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

Zloženie rady školy

Rada školy pri Jazykovej škole, Veľká okružná 24, Žilina bola ustanovená v tomto zložení:

Predseda

Mgr. Jana Piešová

Podpredseda

Mgr. Daniela Briššáková

Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Veronika Ftorková
Ing. Barbora Birnerová
Ing. Marta Gajdičiarová
PhDr. Zdenka Klincová
Ing. Miriam Skácelová
Ing. Katarína Gazdíková

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Mgr. Eva Šiserová
Mgr. Jana Piešová
PaedDr. Daniel Otáhal
Mgr. Daniela Briššáková

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Ľubica Olexová

Štatút rady školy

Jazyková škola Žilina je s počtom 1.500 až 1.800 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.