• Register odberateľských vzťahov
  • Rámcové osnovy
  • Správy o činnosti
  • Organizačné ustanovenia štátnych skúšok
  • Žiadosť o vrátenie školného
  • Školský poriadok
  • Prehľad hospodárskej činnosti
  • Školský vzdelávací program
  • Štatút rady školy
  • Stanovy OZ Priatelia cudzích jazykov
  • Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11.

Prehľad aktuálnych výberových konaní.

V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ Vám okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie o ochrane Vašich osobných údajov.