• Register odberateľských vzťahov
 • Rámcové osnovy
 • Správy o činnosti
 • Organizačné ustanovenia štátnych skúšok
 • Žiadosť o vrátenie školného
 • Školský poriadok
 • Prehľad hospodárskej činnosti
 • Školský vzdelávací program
 • Štatút rady školy
 • Stanovy OZ Priatelia cudzích jazykov
 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 • Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11.

Prehľad aktuálnych výberových konaní.

V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ Vám okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie o ochrane Vašich osobných údajov.