1963:

Jazyková škola vznikla na podnet riaditeľky Ľudovej školy jazykov v Žiline p. Pychtinovej, ktorá požiadala Odbor školstva a kultúry ONV v Žiline a ten dňom 1. apríla 1963 zriadil Jazykovú školu v Žiline so sídlom v budove Strednej všeobecnovzdelávacej školy na Hornom Vale (pri divadle) s počtom 84 vyučovacích hodín týždenne.