Školné a zápisné

Žiaci a študenti do 25 rokov

Dospelí

Poplatky sú platné od 1.6.2020.
V sume je zahrnuté zápisné 9,- €, ktoré platí poslucháč pri 1. zápise do kurzu raz ročne, pri vrátení poplatku sa zápisné nevracia.

Štátne jazykové skúšky

Poplatok za skúšky

Opakovanie ústnej časti

Poplatky platné od 1.6.2020.

Štátne jazykové skúšky pre stredné bilingválne školy

Poplatok za skúšky

Opakovanie ústnej časti

Poplatky platné od 1.6.2020.

Konzultácie a osvedčenia

Konzultácie k základnej štátnej jazykovej skúške: 20,- €
Konzultácie ku všeobecnej štátnej jazykovej skúške: 25,- €
Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka: 20,- €

Poplatky platné od 1.6.2020.

Platobné údaje

Číslo účtu zriadeného v Štátnej pokladnici:

7000483331/8180
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0048 3331

Ak poplatky uhrádza rodič alebo zákonný zástupca za dieťa, ktoré navštevuje kurz v jazykovej škole, a úhrada je realizovaná elektronicky, do popisu je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa úhrada vykonáva.
Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné uviesť ako platcu meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa úhrada vykonáva.

Doklad o úhrade doručte vždy spolu s prihláškou.

Variabilný symbol podľa jazyka