Školné a zápisné

Cenník pre šk. rok 2024/2025

Pre individuálne kurzy cudzích jazykov platí osobitný cenník.
Poplatky sú platné od 2.5.2024.
V sume je zahrnuté zápisné 20,- €, ktoré platí poslucháč pri 1. zápise do kurzu raz ročne, pri vrátení poplatku sa zápisné nevracia.
Škola si vyhradzuje právo na zmenu výšky školného počas školského roka v nadväznosti na zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení ŽSK č. 50/2018.

Štátne jazykové skúšky

Poplatok za skúšky

Štátne jazykové skúšky pre bilingválne školy

Poplatok za skúšky

Poplatky platné od 2.5.2024.

Konzultácie a osvedčenia

Konzultácie k základnej štátnej jazykovej skúške: 30,- €
Konzultácie ku všeobecnej štátnej jazykovej skúške: 35,- €
Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka: 40,- €

Poplatky platné od 2.5.2024.

Platobné údaje

Číslo účtu zriadeného v Štátnej pokladnici:

IBAN: SK84 8180 0000 0070 0048 3331

Ak poplatky uhrádza rodič alebo zákonný zástupca za dieťa, ktoré navštevuje kurz v jazykovej škole, a úhrada je realizovaná elektronicky, do popisu je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa úhrada vykonáva.
Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné uviesť ako platcu meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa úhrada vykonáva.

Doklad o úhrade doručte vždy spolu s prihláškou.

Variabilný symbol podľa jazyka