Často kladené otázky

Štúdium v jazykových kurzoch

Kedy môžem začať?

Kurzy začínajú v septembri príslušného školského roka a trvajú celý školský rok. V druhom polroku, t.j. od februára nové kurzy neotvárame, poslucháči ale majú právo zapísať sa aj do rozbehnutého kurzu, ak je v ňom miesto. Poslucháč môže začať po zaplatení školného.

Bude mi vrátené školné, ak nenastúpim na štúdium v riadnom termíne?

Podľa zákona NR SR č. 245/2008, §53, ods. 8 je možné vrátiť školné, ak poslucháč o vrátenie písomne požiada do 30. septembra. Zápisné sa nevracia. Ak viete, že z nejakého dôvodu nebudete môcť kurz navštevovať, hneď nás kontaktujte. Nie je možné presúvať platbu z prvého polroka do druhého polroka.

Neviem posúdiť, do kurzu akého stupňa patrím.

Na našej stránke nájdete online testy pre jednotlivé úrovne. Po vypracovaní testu získate výsledok – vyhodnotenie, ktorým si potvrdíte svoju úroveň pre daný ročník. Výsledok a zaradenie do ročníka uveďte v prihláške. Test si vypracujte aj pred osobnou konzultáciou v kancelárii školy, zjednoduší to Vaše zaradenie do kurzu.

V prípade, ak neviete vyplniť elektronický test, môžete sa zúčastniť nášho testovania. V  júni sa konajú v škole postupové skúšky pre príslušný jazyk, o termíne sa informujte v kancelárii školy telefonicky alebo osobne.

Chcem prestúpiť do iného kurzu v inom čase, inej úrovne, na iný jazyk.

Kontaktujte svojho učiteľa, resp. zástupcu riaditeľa školy. Spolu nájdete vhodné riešenie.

Dostanem nejaký certifikát?

Po ukončení stupňa referenčného rámca (napr. A1, A2 atď., jednotlivé stupne možno rozčleniť na A1.1, A1.2 atď.) môže škola na požiadanie vydať osvedčenie. Škola môže taktiež na požiadanie vydať potvrdenie o návšteve školy. Osvedčenie môže škola vydať na základe úspešne vykonaného testu (za úhradu 16,60 €) aj osobám, ktoré v našej škole neštudujú.

Po rokoch potrebujem doklad o absolvovaní určitého stupňa daného jazyka alebo o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky.

Napíšte si žiadosť, kde uvediete svoje požiadavky, priložte obálku so svojou adresou a známkou a my Vašu žiadosť vybavíme a odošleme na Vami udanú adresu.

Ako rodič dieťaťa, ktoré navštevuje jazykovú školu, neviem nič o jeho školských výsledkoch.

Kontaktujte vyučujúceho telefonicky, e-mailom alebo osobne.

Chcem, aby moje dieťa odchádzalo z kurzu pred riadnym skončením vyučovania (napr. kvôli autobusovému spojeniu).

Napíšte písomnú žiadosť a Vaše dieťa ju odovzdá svojmu vyučujúcemu, pretože Vaše dieťa nesmie bez Vášho vedomia predčasne opustiť školu.

Ponúkate aj intenzívne jazykové kurzy?

Áno, ponúkame intenzívny kurz anglického jazyka v rozsahu 18 hodín týždenne (3 dni po 6 vyučovacích hodín) dopoludnia, ktorý môžete ukončiť štátnou jazykovou skúškou. V ponuke máme polointenzívny kurz anglického a nemeckého jazyka (1×4 vyučovacie hodiny) dopoludnia. O ponúkaných úrovniach sa informujte v škole.
Štátne jazykové skúšky

Môžem sa prihlásiť na štátnicu na Jazykovej škole, ak nie som poslucháčom jej kurzov?

Áno. Uchádzačom môže byť aj externý záujemca, ak splní stanovené podmienky prihlasovania sa.

Ponúkate kurzy, ktoré pripravujú na štátnicu?

Áno, prípravné kurzy na základnú aj všeobecnú štátnicu z jazykov anglický a nemecký sú každoročne v ponuke. Ďalšie prípravné kurzy sa otvárajú podľa záujmu. Odporúčame informovať sa čo najskôr na začiatku školského roka, resp. v júni predchádzajúceho školského roka, o tieto prípravné kurzy je vždy veľký záujem a sú rýchlo naplnené.

Musím sa na štátnicu prihlásiť osobne?

Nie. Stačí si na webovej stránke stiahnuť prihlášku, vypísať ju, vlastnoručne podpísať, priložiť doklad o úhrade poplatku a zaslať na adresu školy. Poštová pečiatka musí mať posledný možný dátum prihlasovania sa.

Môžem robiť základnú štátnicu, ak mám 16 rokov?

Áno. Riaditeľ môže v tomto prípade na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej na adresu školy včas v termíne prihlasovania sa na štátnicu urobiť výnimku.

Môžem sa zo skúšky ešte odhlásiť, aj keď som už zaplatil úhradu?

Áno. Jazyková škola Vám na Vašu písomnú žiadosť podanú najneskôr pred dňom konania skúšky vráti úhradu zníženú o 5 %, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

Bude mi vrátený poplatok za štátnice, keď sa nedostavím na písomnú časť štátnice?

Ak sa nedostavíte na skúšku a do troch dní od konania štátnice sa neospravedlníte, jazyková škola Vám úhradu za štátnice nevráti.

Môžem sa prihlásiť na štátnicu na Vašej Jazykovej škole, ak som českej národnosti, ale žijem na Slovensku?

Áno, ale pri skúške sa podľa zákona č. 321/2008 z. z. vyžaduje dobrá znalosť slovenského jazyka. Súčasťou písomnej časti z angličtiny je preklad diktátu do slovenčiny a pri všetkých jazykoch sa prekladá zo slovenčiny do cudzieho jazyka.

Ako prebieha písomná časť štátnice?

Všetky informácie dostanete v jazykovej škole alebo tu.

Môžem používať pri štátnici slovník?

Počas písomnej časti skúšky sa používa slovník pri časti preklad do cudzieho jazyka a voľná téma. Pri ústnej časti skúšky sa slovník nesmie používať. Odporúčame hlavne slovník slovensko-anglický/ príp. nemecký a pod., a to s čo najviac lexikálnymi jednotkami. Vôbec neodporúčame vreckové slovníky.

Musím platiť za opakovaný termín písomnej štátnice? Kedy môžem ísť na najbližší opakovaný termín?

Ak ste nevyhoveli pri písomnej časti, musíte sa riadne prihlásiť na najbližší ďalší termín štátnych skúšok.

Môžem vidieť svoju písomku, aj keď som bol na skúške neúspešný?

Áno. Aj neúspešný uchádzač má možnosť nahliadnuť do opravenej písomnej časti v určenom termíne, na našej škole v čase konania ústnej časti skúšky v danom termíne skúšok.

Kedy sa dozviem výsledok písomnej časti štátnice?

Termíny zverejnenia písomiek Vám budú oznámené v deň konania písomnej časti štátnice. Je to spravidla týždeň od termínu konania písomiek.

Ak som prospel na písomnej časti, ale nebudem úspešný na ústnej časti štátnice, môžem ústnu ešte opakovať bez písania písomky?

Ak ste úspešne vykonali písomnú časť, ale neprospeli pri ústnej časti, môže komisia pre štátnice povoliť na základe Vašej písomnej žiadosti jedno (!) opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom období. Prihlásiť sa musíte najneskôr do roka od vykonania písomnej časti . Vykonať ju musíte najneskôr do dvoch rokov od vykonania písomnej časti skúšky.

Už som raz požiadal o odklad ústnej časti skúšky, ale opäť sa na ústnu časť nemôžem z vážnych dôvodov dostaviť. Môžem o doklad požiadať aj druhýkrát?

Nie! Účastník, ktorý už raz požiadal o odklad ústnej časti skúšky, sa môže prihlásiť a vykonať skúšku do roka od vykonania písomnej časti. Ale o odklad môžete požiadať len raz!

Je presne stanovený zoznam literárnych diel, ktoré je treba prečítať k ústnej časti všeobecnej štátnice?

Áno, zoznam je presne stanovený, nájdete ho v položke Štátne skúšky pod príslušným jazykom.