2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí rodičia, poslucháči, priatelia cudzích jazykov, ako každoročne by sme Vás radi požiadali o dobrý skutok, a to o darovanie 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Priatelia cudzích jazykov. Bez občianskeho združenia a jeho finančných prostriedkov si nevieme predstaviť fungovanie našej jazykovej školy. Vyzbierané finančné prostriedky využívame na nákup materiálno-technického vybavenia.

V priebehu roka 2018 sa nám podarilo učebňu č. 14 vybaviť novým školským nábytkom a kompletne ju zrekonštruovať v podobe sadrokartónového obkladu stien, novej PVC podlahy, keramického obkladu a sanity. Ďalej OZ zakúpilo 6 bielych magnetických tabúľ do učební a iné pomôcky na vyučovanie cudzích jazykov.

Vďaka Vašej finančnej pomoci modernizujeme a zveľaďujeme učebne a priestory školy. Veľmi nám záleží, aby sa naši poslucháči cítili na vyučovaní príjemne a pohodlne.

Ďakujeme Vám, že nám touto cestou pomáhate a podporujete nás. Veríme, že oceníte kvalitu jazykového vzdelávania poskytovaného našou školou a zachováte nám svoju priazeň.

Identifikačné údaje

Priatelia cudzích jazykov, o.z.
Sídlo: Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Číslo účtu: SK35 8330 0000 0022 0107 4478
IČO: 42 220 963

Register odberateľských vzťahov

Podľa zákona č. 546/2010 Z. z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina zmluvy, objednávky a faktúry vo verejnom registri odberateľských vzťahov.

Verejný register odberateľských vzťahov

Rámcové osnovy

Správy o činnosti

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia.

Organizačné ustanovenia štátnych skúšok

Zverejňujeme organizačné ustanovenia k štátnym jazykovým skúškam a vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazakovej škole, ktorej prílohou je skúšobný poriadok štátnej jazykovej skúšky.

Ďalšie dokumenty

Žiadosť o vrátenie školného