2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí rodičia, poslucháči, priatelia cudzích jazykov, ako každoročne by sme Vás radi požiadali o dobrý skutok, a to o darovanie 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Priatelia cudzích jazykov. Bez občianskeho združenia a jeho finančných prostriedkov si nevieme predstaviť fungovanie našej jazykovej školy. Vyzbierané finančné prostriedky využívame na nákup materiálno-technického vybavenia.

V priebehu roka 2018 sa nám podarilo učebňu č. 14 vybaviť novým školským nábytkom a kompletne ju zrekonštruovať v podobe sadrokartónového obkladu stien, novej PVC podlahy, keramického obkladu a sanity. Ďalej OZ zakúpilo 6 bielych magnetických tabúľ do učební a iné pomôcky na vyučovanie cudzích jazykov.

Vďaka Vašej finančnej pomoci modernizujeme a zveľaďujeme učebne a priestory školy. Veľmi nám záleží, aby sa naši poslucháči cítili na vyučovaní príjemne a pohodlne.

Ďakujeme Vám, že nám touto cestou pomáhate a podporujete nás. Veríme, že oceníte kvalitu jazykového vzdelávania poskytovaného našou školou a zachováte nám svoju priazeň.

Identifikačné údaje

Priatelia cudzích jazykov, o.z.
Sídlo: Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Číslo účtu: SK35 8330 0000 0022 0107 4478
IČO: 42 220 963

Register odberateľských vzťahov

Podľa zákona č. 546/2010 Z. z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina zmluvy, objednávky a faktúry vo verejnom registri odberateľských vzťahov.

Verejný register odberateľských vzťahov

Rámcové osnovy

Správy o činnosti

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia.

Organizačné ustanovenia štátnych skúšok

Zverejňujeme organizačné ustanovenia k štátnym jazykovým skúškam a vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazakovej škole, ktorej prílohou je skúšobný poriadok štátnej jazykovej skúšky.

Ďalšie dokumenty

Žiadosť o vrátenie školného

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

V súlade s § 5 ods. 2 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva a zverejňuje Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“).

Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.

Obsahom etického kódexu sú základné morálne princípy, ktoré by mal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec dodržiavať vo vzťahu k sebe, ostatným zamestnancom školy, žiakom, rodičom alebo iným fyzickým osobám než rodičom, ktorí majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo zástupcom zariadení, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody a k verejnosti.

Etický kódex má slúžiť na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.