2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí poslucháči, milí zákonní zástupcovia,

aj tento rok môžu fyzické a právnické osoby poukázať 2 % zo svojich daní a pomôcť tým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám.
Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z daní Občianskemu združeniu „Priatelia cudzích jazykov“, ktoré funguje pri našej jazykovej škole.
Prostriedky, ktoré sme minulý rok vyzbierali, boli použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, a to na nákup projektorov do dvoch tried, 20 ks tabletov pre poslucháčov a propagáciu školy širšej verejnosti. Všetkým prispievateľom ďakujeme.

Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (tlačivo v prílohe s vyplnenými údajmi OZ „Priatelia cudzích jazykov“). Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  • Obidve tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane) odovzdajte vyučujúcemu na vyučovaní, v kancelárii jazykovej školy alebo vhoďte do poštovej schránky na budove školy prípadne pred vstupom do kancelárie alebo pošlite/doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2024.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Register odberateľských vzťahov

Podľa zákona č. 546/2010 Z. z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina zmluvy, objednávky a faktúry vo verejnom registri odberateľských vzťahov.

Organizačné ustanovenia štátnych skúšok

Zverejňujeme organizačné ustanovenia k štátnym jazykovým skúškam a vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazakovej škole, ktorej prílohou je skúšobný poriadok štátnej jazykovej skúšky.

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

V súlade s § 5 ods. 2 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva a zverejňuje Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“).

Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.

Obsahom etického kódexu sú základné morálne princípy, ktoré by mal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec dodržiavať vo vzťahu k sebe, ostatným zamestnancom školy, žiakom, rodičom alebo iným fyzickým osobám než rodičom, ktorí majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo zástupcom zariadení, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody a k verejnosti.

Etický kódex má slúžiť na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.