Loading...

Radi odpovieme na Vaše dotazy či pripomienky.

Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo osobne počas úradných hodín.

Adresa:
Jazyková škola Žilina
Veľká okružná 24
010 01 Žilina

Telefón: + 421-41-562 03 58
E-mail: info@jszilina.sk

Napíšte nám

Meno (povinné)

E-mail (povinné)

Telefón

Predmet správy

Správa (povinné)

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

Učiteľský zbor Jazykovej školy Žilina

Bačinská Katarína, Ing.
anglický jazyk
bacinska@jszilina.sk

Beňová Simona, Mgr.
anglický jazyk
benova@jszilina.sk

Bielková Eva, Mgr.
anglický a slovenský jazyk
bielkova@jszilina.sk

Briššáková Daniela, Mgr.
anglický jazyk
brissakova@jszilina.sk

Gajdošová Miroslava, PhDr.
riaditeľka školy
anglický jazyk
gajdosova@jszilina.sk

Huňora Martin, PaedDr.
anglický jazyk
hunora@jszilina.sk

Jakubíková Martina, Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
anglický jazyk
jakubikova@jszilina.sk

Kubjatková Zuzana, Mgr.
anglický a ruský jazyk
kubjatkova@jszilina.sk

Lisoň Peter, Mgr.
nemecký jazyk
lison@jszilina.sk

Lonc Michal, Mgr.
nemecký jazyk
lonc@jszilina.sk

Marková Andrea, Mgr.
anglický jazyk
markova@jszilina.sk

Otáhal Daniel, PaedDr.
anglický a španielsky jazyk
otahal@jszilina.sk

Petra Panáková, Mgr.
francúzsky jazyk
panakova@jszilina.sk

Piešová Jana, Mgr.
anglický a taliansky jazyk
piesova@jszilina.sk

Šiserová Eva, Mgr.
anglický a slovenský jazyk
siserova@jszilina.sk

Externí učitelia

Berquin Aldrick
francúzsky jazyk

Guerra Luis Gil
španielsky jazyk

Hopkins Jonathan
anglický jazyk

Horváthová Monika, Mgr.
španielsky jazyk

Chudobová Barbora, Mgr.
nemecký jazyk

Kostina Irina
ruský jazyk

Labudová Katarína, PaedDr. PhD.
anglický jazyk

Mahútová Dagmar, Mgr.
anglický jazyk

Otáhalová Dáša, PhDr.
španielsky jazyk

Rocío Gavilanes Pérez
španielsky jazyk

Rožek Martin, Mgr.
taliansky jazyk

Samolová Jana, PhDr.
anglický jazyk

Stupňanová Jana, Mgr.
taliansky jazyk

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy je zriadená podľa §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

Zloženie rady školy

Rada školy pri Jazykovej škole, Veľká okružná 24, Žilina bola ustanovená v tomto zložení:

Predseda

Mgr. Jana Piešová

Podpredseda

Mgr. Daniela Briššáková

Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Veronika Ftorková
Ing. Barbora Birnerová
Ing. Marta Gajdičiarová
PhDr. Zdenka Klincová
Ing. Miriam Skácelová
Ing. Katarína Gazdíková

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Mgr. Eva Šiserová
Mgr. Jana Piešová
PaedDr. Daniel Otáhal
Mgr. Daniela Briššáková

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Ľubica Olexová

Štatút rady školy

Jazyková škola Žilina je s počtom 1.500 až 1.800 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.