Radi odpovieme na Vaše dotazy či pripomienky.

Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo osobne počas úradných hodín.

Adresa:
Jazyková škola Žilina
Veľká okružná 24
010 01 Žilina

Telefón: + 421-41-562 03 58
E-mail: info@jszilina.sk
Mapa: zobraziť na Mapách Google →

Napíšte nám

  Meno (povinné)

  E-mail (povinné)

  Telefón

  Predmet správy

  Správa (povinné)

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Rada školy

  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

  Rada školy je zriadená podľa §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

  Zloženie rady školy

  Rada školy pri Jazykovej škole, Veľká okružná 24, Žilina bola ustanovená v tomto zložení:

  Predseda

  Mgr. Jana Piešová

  Podpredseda

  Mgr. Daniela Briššáková

  Zástupcovia zriaďovateľa

  Mgr. Daniela Dudášová
  Mgr. Ján Bulla
  Jana Balvanová
  Mgr. Martina Betincová
  Ing. Miriam Skácelová
  Ing. Katarína Gazdíková

  Zástupcovia pedagogických zamestnancov

  Mgr. Eva Šiserová
  Mgr. Jana Piešová
  PaedDr. Daniel Otáhal
  Mgr. Daniela Briššáková

  Zástupca nepedagogických zamestnancov

  Ľubica Olexová