Jazykové kurzy2017-09-15T20:45:46+02:00

Informácie o štúdiu

Jazyková škola ponúka jazykové vzdelávanie pre záujemcov všetkých vekových kategórií od žiakov navštevujúcich 2. ročník základnej školy. V prípade dostatočného záujmu zo strany verejnosti naša škola otvára špeciálne kurzy anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka  pre žiakov I. stupňa  ZŠ.

Jazyková škola Žilina zriaďuje kurzy v nasledujúcich jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky, slovenský.

V kurze môže byť najviac 20 poslucháčov.

Typy kurzov

Kurzy organizované v popoludňajších hodinách

– bežné kurzy (1. – 5. ročník)
– konverzačné kurzy základné (po ukončení 2. roč.)
– konverzačné kurzy stredné (po ukončení 3. roč.)
– konverzačné kurzy vyššie (po ukončení 5. roč.)
– pracovný jazyk (po ukončení 2. roč.)
– prípravné kurzy na základnú štátnu jazykovú skúšku (B2)
– prípravné kurzy na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (C1 – C2)
– prípravné kurzy na skúšky Cambridge English First
– prípravné kurzy na skúšky Cambridge Advanced English (CAE)
– prípravné kurzy na skúšky Goethe Zertifikat

Kurzy organizované v dopoludňajších hodinách

– polointenzívne kurzy
– intenzívne ročné kurzy

Kurzy pre seniorov

Firemné kurzy

Vyučovacie časy

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

1-krát týždenne 2 vyučovacie hodiny o 14:20

Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ

2-krát týždenne spolu 3 vyučovacie hodiny týždenne o 14:20 alebo 15:10

Študenti SŠ

1-krát týždenne 3 vyučovacie hodiny o 14:20 alebo 15:10, prípadne o 16:00

Študenti VŠ a dospelí

– bežné kurzy (1. – 5. ročník), konverzačné kurzy (základné, stredné, vyššie), pracovný jazyk:
1-krát týždenne 3 vyučovacie hodiny o 16:00, 16:50 alebo 17:40

– prípravné kurzy na základnú (B2) a všeobecnú (C1 – C2) štátnu jazykovú skúšku:
1-krát týždenne 4 vyučovacie hodiny o 16:00 alebo 16:50

– polointenzívne kurzy:
1-krát týždenne 4 vyučovacie hodiny v dopoludňajších hodinách

– intenzívny ročný kurz:
2-3-krát týždenne 6 vyučovacích hodín v dopoludňajších hodinách

– kurzy pre seniorov:
1-krát týždenne 2 vyučovacie hodiny v dopoludňajších hodinách

Online testy

Vyberte si online test podľa jazyka a úrovne a otestujte svoje jazykové znalosti.

Tento rýchly a jednoduchý test Vám pomôže v rozhodovaní, do ktorého ročníka nastúpiť. Na úspešné absolvovanie testu je potrebných aspoň 50% správnych odpovedí.

Nie je nutné odpovedať na všetky otázky, pokiaľ neviete. Kvôli objektívnosti výsledkov netipujte, radšej neodpovedajte na otázku.

Po ukončení testu si zapamätajte výsledok, aby ste ho mohli uviesť v prihláške.

Online testy

Prihlasovanie nových poslucháčov na školský rok 2020/2021

Prihlasovanie do nového školského roka pokračuje osobne od 2. do 16. septembra 2020 počas úradných hodín v kancelárii školy. Odporúčame vopred absolvovať online test na našej stránke.

Prestupy je možné vybavovať osobne od 2. septembra 2020.

Stretnutie uchádzačov o intenzívny ročný kurz sa bude konať v stredu 9. septembra 2020 o 9:00 v budove školy.

Školné na školský rok 2020/2021 je potrebné uhradiť prevodom na účet SK84 8180 0000 0070 0048 3331. Do poznámky uveďte meno a priezvisko poslucháča (povinný údaj k identifikácii platby).

Žiaci ZŠ a študenti SŠCelý školský rok
Žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ (2 h týždenne)69 €
Žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ (3 h týždenne)85 €
Prípravné kurzy na Cambridge FCE a CAE, Goethe skúšky (3 h týždenne)85 €
Dospelí a senioriPrvý polrok
Seniori (dopoludnia 2 h týždenne)43 €
Dospelí (3 h týždenne)75 €
Prípravné kurzy na Cambridge FCE a CAE, Goethe skúšky (3 h týždenne)75 €
Prípravné kurzy na štátnice (4 h týždenne)92 €
Kurz slovenčiny pre cudzincov (4 h týždenne)92 €

 Pozvánka na prvú vyučovaciu hodinu s termínom vyučovania bude doručená elektronicky koncom augusta.

Jazykové úrovne

Úrovne zodpovedajú rozdeleniu vedomostí v cudzom jazyku tak, ako to používajú krajiny EÚ – podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Základný stupeň

Úroveň A1 – A2

– zodpovedá 1.-3. ročníku kurzov pre ZŠ a 1.-2. ročníku kurzov pre SŠ a dospelých
– 280-300 vyučovacích hodín
– ovláda asi 1200 lexikálnych jednotiek

Komunikačné zručnosti

Počúvanie s porozumením

Absolvent základného kurzu
– rozumie slovným spojeniam a výrazom z bežných oblastí každodenného života
– rozumie základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch
– rozumie pokynom informatívneho charakteru
– pochopí  vety, výrazy, ktoré sa ho priamo týkajú

Čítanie s porozumením

Absolvent
– dokáže vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých materiáloch (prospekty, jedálne lístky, programy, časové harmonogramy…)
– rozumie orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach
– pochopí konkrétne informácie v listoch, brožúrach, krátkych článkoch

Písomný prejav

Absolvent
– napíše krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov
– napíše jednoduché listy, predstaví a charakterizuje osoby a veci
– používa základné konektory
– opíše aspekty všedného dňa (ľudí, miesta, školu, rodinu, záujmy)

Ústny prejav

Absolvent
– sa zapája do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú
– používa jednoduché zdvorilostné formy oslovení
– sformuluje pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reaguje na ne
– požiada o rôzne jednoduché informácie, služby a veci
– vyjadrí svoje pocity, názory
– rozpráva o každodenných praktických otázkach
– zvládne jednoduché a rutinné úlohy
– vyrozpráva príbeh, podá opis udalostí a činností, zážitkov v jednoduchom slede
– opíše plány a osobné skúsenosti

 

Stredný stupeň

Úroveň B1 – B2

– zodpovedá 3. a 4. ročníku (príp. 5. ročníku)
– úspešný absolvent B2 zodpovedá absolventovi základnej štátnej jazykovej skúšky
– 280 – 300 vyučovacích hodín
– ovláda asi 3000 lexikálnych jednotiek

Komunikačné zručnosti

Počúvanie s porozumením

Absolvent stredného kurzu
– porozumie prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke
– rozumie špecifickým informáciám a dokáže zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíši podstatné informácie od nepodstatných, rozlíši hovoriacich, ich stanoviská
– rozumie prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou
– rozumie autentických rozhovorom: telefonický rozhovor, interview
– rozumie podstatným informáciám v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a diskusiáchrozumie podstatným informáciám v rozhlasových a televíznych správach

Čítanie s porozumením

Absolvent
– vyhľadá špecifické i detailné informácie v rôznych textoch
– rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora, odhadne význam neznámych slov v náročnejšom texte
– rozumie korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru
– rozumie pracovným návodom a prospektom
– porozumie textom z masovokomunikačných prostriedkov, porozumie literárnym textom, napr. krátkej próze

Písomný prejav

Absolvent
– zostaví osnovu, konspekt, anotáciu textu
– napíše oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie
– opíše osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť
– napíše obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list i úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát
– napíše niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania
– napíše vlastný životopis
– napíše obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie)vyjadrí písomne vlastný názor a pocity

Ústny prejav

Absolvent
– spontánne reaguje v rôznych situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne
– vedie, preruší a nadviaže rozhovor, reaguje na partnerove repliky
– interpretuje a odovzdáva informácie
– vyjadruje sa plynulo a správne k všeobecným témam
– opíše osoby, predmet, situácie, činnosti a udalosti
– tvorí príbehy
– interpretuje obsah filmu, knihy, vyjadrí svoj postoj k nim
– opíše obrázky, mapy, grafy, porovná ich

Vyšší stupeň

Úroveň C1 – C2

– zodpovedá 6. ročníku
– úspešný absolvent úrovní C1-C2 zodpovedá absolventovi všeobecnej štátnej jazykovej skúšky
– 280 – 300 hodín
– ovláda 4000 – 6000 lexikálnych jednotiek

Komunikačné zručnosti

Počúvanie s porozumením

Absolvent vyššieho kurzu
– rozumie akémukoľvek druhu hovoreného prejavu bez ťažkostí
– rozumie širokej škole idiomatických a hovorových výrazov
– rozumie odbornej prednáške a prezentácii
– rozumie konkrétnym informáciám z verejných hlásení

Čítanie s porozumením

Absolvent
– rozumie a kriticky interpretuje všetky formy písomného prejavu vrátane abstraktných textov
– rozumie akejkoľvek korešpondencii s istou prácou so slovníkom

Písomný prejav

Absolvent
– Dokáže písať o zložitých predmetoch v liste, referáte, správe a zdôrazniť, čo pokladá za najdôležitejšie
– Dokáže sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne vyjadriť svoje stanovisko
– Dokáže napísať zhrnutie a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach

Ústny prejav

Absolvent
– sa vyjadruje plynulo, spontánne, využíva jazyk účinne pre spoločenské a profesijné účely
– zúčastní sa bez námahy na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii
– dobre ovláda idiomatické a hovorové výrazyjasne a podrobne opíše zložité témy

Doplnkové materiály

Prihlásiť sa do kurzu v priebehu školského roka je možné už len osobne v kancelárii školy v úradných hodinách, pretože mnohé kurzy sú už plne obsadené.

Prihlasovanie na ďalší školský rok prebieha vždy od mája.

Často kladené otázky

Kedy môžem začať?

Kurzy začínajú v septembri príslušného školského roka a trvajú celý školský rok. V druhom polroku, t.j. od februára nové kurzy neotvárame, poslucháči ale majú právo zapísať sa aj do rozbehnutého kurzu, ak je v ňom miesto. Poslucháč môže začať po zaplatení školného.

Bude mi vrátené školné, ak nenastúpim na štúdium v riadnom termíne?

Podľa zákona NR SR č. 245/2008, §53, ods. 8 je možné vrátiť školné, ak poslucháč o vrátenie písomne požiada do 30. septembra. Zápisné vo výške 9,- € sa nevracia. Ak viete, že z nejakého dôvodu nebudete môcť kurz navštevovať, hneď nás kontaktujte. Nie je možné presúvať platbu z prvého polroka do druhého polroka.

Neviem posúdiť, do kurzu akého stupňa patrím.

Na našej stránke nájdete online testy pre jednotlivé úrovne. Po vypracovaní testu získate výsledok – vyhodnotenie, ktorým si potvrdíte svoju úroveň pre daný ročník. Výsledok a zaradenie do ročníka uveďte v prihláške. Test si vypracujte aj pred osobnou konzultáciou v kancelárii školy, zjednoduší to Vaše zaradenie do kurzu.

V prípade, ak neviete vyplniť elektronický test, môžete sa zúčastniť nášho testovania. V  júni sa konajú v škole postupové skúšky pre príslušný jazyk, o termíne sa informujte v kancelárii školy telefonicky alebo osobne.

Chcem prestúpiť do iného kurzu v inom čase, inej úrovne, na iný jazyk.

Kontaktujte svojho učiteľa, resp. zástupcu riaditeľa školy. Spolu nájdete vhodné riešenie.

Dostanem nejaký certifikát?

Po ukončení stupňa referenčného rámca (napr. A1, A2 atď., jednotlivé stupne možno rozčleniť na A1.1, A1.2 atď.) môže škola na požiadanie vydať osvedčenie. Škola môže taktiež na požiadanie vydať potvrdenie o návšteve školy. Osvedčenie môže škola vydať na základe úspešne vykonaného testu (za úhradu 16,60 €) aj osobám, ktoré v našej škole neštudujú.

Po rokoch potrebujem doklad o absolvovaní určitého stupňa daného jazyka alebo o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky.

Napíšte si žiadosť, kde uvediete svoje požiadavky, priložte obálku so svojou adresou a známkou a my Vašu žiadosť vybavíme a odošleme na Vami udanú adresu.

Ako rodič dieťaťa, ktoré navštevuje jazykovú školu, neviem nič o jeho školských výsledkoch.

Kontaktujte vyučujúceho telefonicky, e-mailom alebo osobne.

Chcem, aby moje dieťa odchádzalo z kurzu pred riadnym skončením vyučovania (napr. kvôli autobusovému spojeniu).

Napíšte písomnú žiadosť a Vaše dieťa ju odovzdá svojmu vyučujúcemu, pretože Vaše dieťa nesmie bez Vášho vedomia predčasne opustiť školu.

Ponúkate aj intenzívne jazykové kurzy?

Áno, ponúkame intenzívny kurz anglického jazyka v rozsahu 18 hodín týždenne (3 dni po 6 vyučovacích hodín) dopoludnia, ktorý môžete ukončiť štátnou jazykovou skúškou. V ponuke máme polointenzívny kurz anglického a nemeckého jazyka (1×4 vyučovacie hodiny) dopoludnia. O ponúkaných úrovniach sa informujte v škole.