Štátne skúšky

Štátne jazykové skúšky sa konajú v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole.

Prihlasovanie na skúšku

Termíny odovzdania prihlášok na skúšky sú zverejnené vždy v septembri na začiatku školského roka.
Kandidát je prihlásený, ak odovzdá v predpísanom termíne úplne vyplnenú prihlášku a zaplatí určenú úhradu. Vyplnenú prihlášku s priloženým potvrdením o zaplatení je možné doručiť osobne alebo poštou na našu adresu. Prihlášky, ktoré nie sú úplne vyplnené (vrátane prečítanej beletrie), nemôžu byť akceptované.

Zrušenie prihlášky na skúšku

Ak uchádzač zruší prihlášku pred dňom konania skúšky a po poslednom termíne na prihlásenie, škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o 5%.

Neúčasť na skúške

Ak uchádzač nepríde na ústnu skúšku včas a neospravedlní sa do 3 dní od dátumu konania skúšky, škola mu úhradu nevráti.

Opakovanie ústnej skúšky

Opakovanie ústnej skúšky povoľuje komisia pre ŠJS. Na opakovanú ústnu skúšku sa treba prihlásiť najneskôr do roka od vykonania písomnej časti skúšky a vykonať ju možno najneskôr do 2 rokov od vykonania písomnej časti skúšky.

Odklad ústnej skúšky

Odklad vykonania ústnej skúšky je možné povoliť len z vážnych dôvodov, ktoré žiadateľ musí preukázať. Prihlásiť sa a vykonať skúšku je možné do jedného roka od vykonania písomnej časti skúšky. O odklad sa môže požiadať len raz.

Ďalšie ustanovenia

Základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení 17. roku veku.

Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení 18. roku veku. Riaditeľ jazykovej školy môže na základe predloženia žiadosti uchádzačom udeliť výnimku.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred, vyznačí ju na prihláške a priloží odborný posudok s presnou diagnózou a z nej vyplývajúcimi funkčnými dôsledkami.

Obsah štátnych jazykových skúšok

Obsah základnej štátnice

Písomná časť

  1. počúvanie s porozumením cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2 × 2 až 3 minúty (150 až 200 slov)
  2. čítanie s porozumením (500 až 600 slov)
  3. preklad do cudzieho jazyka v rozsahu asi 100 plnovýznamových slov
  4. voľný písomný prejav na zadanú tému (esej) v cudzom jazyku v celkovom rozsahu minimálne 180 až 220 slov

Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas 4 hodiny. Slovník možno používať len pri preklade do cudzieho jazyka a pri voľnom písomnom prejave. Povolené sú len knižné slovníky.

Ústna časť

Konverzačná otázka a reálie.
Skúška trvá asi 15 až 20 minút. Ku konverzačnej téme dostane skúšaný pracovný list.

Obsah všeobecnej štátnice

Písomná časť

  1. počúvanie s porozumením cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2×3 až 4 minúty
  2. čítanie s porozumením (600 až 800 slov)
  3. preklad do cudzieho jazyka – náročný autentický preklad v rozsahu 100 plnovýznamových slov
  4. voľný písomný prejav na zadanú tému (esej) v cudzom jazyku v celkovom rozsahu minimálne 300 slov

Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas 4 hodiny. Slovník možno používať len pri preklade do cudzieho jazyka a pri voľnom písomnom prejave. Povolené sú len knižné slovníky.

Ústna časť

Literatúra, reálie, konverzačná téma.
Skúška trvá asi 30 minút. Ku konverzačnej téme dostane skúšaný pracovný list.

Konzultácie pre uchádzačov o štátnicu

Štátnice bez prípravného kurzu

Chcete absolvovať štátnu jazykovú skúšku bez navštevovania prípravného kurzu?
Ak sa chcete uchádzať o štátnu jazykovú skúšku a myslíte si, že ste jazykovo dostatočne zdatný a pripravený, alebo ak z rôznych dôvodov nemôžete navštevovať náš ročný prípravný kurz na štátnicu, ponúka Vám škola možnosť získať informácie o priebehu a obsahu skúšok a tiež možnosť absolvovať skúšobný test priamo u nás v škole. Výsledky opraveného testu Vám zašleme na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Forma konzultácií

Konzultácie prebiehajú na základe dohody:

  • Buď v poobedňajších hodinách formou účasti priamo na vyučovaní prípravného kurzu na štátnu jazykovú skúšku, kde môžete krátko vidieť, ako prebieha príprava na skúšku. Tiež máte možnosť porovnať svoju jazykovú úroveň s poslucháčmi prípravného kurzu. Počas vyučovania si vypracujete skúšobný test, ktorý Vám bude opravený a s vyučujúcim si preberiete Vaše nedostatky v teste.
  • Alebo doobedňajších hodinách len za účasti vyučujúceho, kedy si  vypracujete skúšobný test, ktorý Vám bude opravený a s vyučujúcim si preberiete Vaše nedostatky v teste.

Informujte sa

V prípade záujmu o konzultácie obráťte sa na nás e-mailom, alebo najlepšie osobne v kancelárii školy. Dohodnete si podmienky a čas, kedy sa konzultácie môžete zúčastniť.

Doplnkové materiály

Prihlásiť sa do kurzu v priebehu školského roka je možné už len osobne v kancelárii školy v úradných hodinách, pretože mnohé kurzy sú už plne obsadené.

Prihlasovanie na ďalší školský rok prebieha vždy od mája.

Nemecký jazyk

Čítanie s porozumením

» Goethe

» C.L.S. Sibiu

» Deutsch lernen

Výrazy, slovná zásoba, idiómy

» Land der Woerter

Gramatika

» Gigers

» Grammatiktraining

Počúvanie s porozumením

» Audio Lingua

» Deutsch lernen

Nemecko

» Lexas

» Das Reiseland Deutschland

» Meine Stadt

Často kladené otázky

Môžem sa prihlásiť na štátnicu na Jazykovej škole, ak nie som poslucháčom jej kurzov?

Áno. Uchádzačom môže byť aj externý záujemca, ak splní stanovené podmienky prihlasovania sa.

Ponúkate kurzy, ktoré pripravujú na štátnicu?

Áno, prípravné kurzy na základnú aj všeobecnú štátnicu z jazykov anglický a nemecký sú každoročne v ponuke. Ďalšie prípravné kurzy sa otvárajú podľa záujmu. Odporúčame informovať sa čo najskôr na začiatku školského roka, resp. v júni predchádzajúceho školského roka, o tieto prípravné kurzy je vždy veľký záujem a sú rýchlo naplnené.

Musím sa na štátnicu prihlásiť osobne?

Nie. Stačí si na webovej stránke stiahnuť prihlášku, vypísať ju, vlastnoručne podpísať, priložiť doklad o úhrade poplatku a zaslať na adresu školy. Poštová pečiatka musí mať posledný možný dátum prihlasovania sa.

Môžem robiť základnú štátnicu, ak mám 16 rokov?

Áno. Riaditeľ môže v tomto prípade na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej na adresu školy včas v termíne prihlasovania sa na štátnicu urobiť výnimku.

Môžem sa zo skúšky ešte odhlásiť, aj keď som už zaplatil úhradu?

Áno. Jazyková škola Vám na Vašu písomnú žiadosť podanú najneskôr pred dňom konania skúšky vráti úhradu zníženú o 5 %, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou účastníka skúšky.

Bude mi vrátený poplatok za štátnice, keď sa nedostavím na písomnú časť štátnice?

Ak sa nedostavíte na skúšku a do troch dní od konania štátnice sa neospravedlníte, jazyková škola Vám úhradu za štátnice nevráti.

Môžem sa prihlásiť na štátnicu na Vašej Jazykovej škole, ak som českej národnosti, ale žijem na Slovensku?

Áno, ale pri skúške sa podľa zákona č. 321/2008 z. z. vyžaduje dobrá znalosť slovenského jazyka. Súčasťou písomnej časti z angličtiny je preklad diktátu do slovenčiny a pri všetkých jazykoch sa prekladá zo slovenčiny do cudzieho jazyka.

Ako prebieha písomná časť štátnice?

Všetky informácie dostanete v jazykovej škole alebo tu.

Môžem používať pri štátnici slovník?

Počas písomnej časti skúšky sa používa slovník pri časti preklad do cudzieho jazyka a voľná téma. Pri ústnej časti skúšky sa slovník nesmie používať. Odporúčame hlavne slovník slovensko-anglický/ príp. nemecký a pod., a to s čo najviac lexikálnymi jednotkami. Vôbec neodporúčame vreckové slovníky.

Musím platiť za opakovaný termín písomnej štátnice? Kedy môžem ísť na najbližší opakovaný termín?

Ak ste nevyhoveli pri písomnej časti, musíte sa riadne prihlásiť na najbližší ďalší termín štátnych skúšok.

Môžem vidieť svoju písomku, aj keď som bol na skúške neúspešný?

Áno. Aj neúspešný uchádzač má možnosť nahliadnuť do opravenej písomnej časti v určenom termíne, na našej škole v čase konania ústnej časti skúšky v danom termíne skúšok.

Kedy sa dozviem výsledok písomnej časti štátnice?

Termíny zverejnenia písomiek Vám budú oznámené v deň konania písomnej časti štátnice. Je to spravidla týždeň od termínu konania písomiek.

Ak som prospel na písomnej časti, ale nebudem úspešný na ústnej časti štátnice, môžem ústnu ešte opakovať bez písania písomky?

Ak ste úspešne vykonali písomnú časť, ale neprospeli pri ústnej časti, môže komisia pre štátnice povoliť na základe Vašej písomnej žiadosti jedno (!) opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom období. Prihlásiť sa musíte najneskôr do roka od vykonania písomnej časti . Vykonať ju musíte najneskôr do dvoch rokov od vykonania písomnej časti skúšky.

Už som raz požiadal o odklad ústnej časti skúšky, ale opäť sa na ústnu časť nemôžem z vážnych dôvodov dostaviť. Môžem o doklad požiadať aj druhýkrát?

Nie! Účastník, ktorý už raz požiadal o odklad ústnej časti skúšky, sa môže prihlásiť a vykonať skúšku do roka od vykonania písomnej časti. Ale o odklad môžete požiadať len raz!

Je presne stanovený zoznam literárnych diel, ktoré je treba prečítať k ústnej časti všeobecnej štátnice?

Áno, zoznam je presne stanovený, nájdete ho v položke Štátne skúšky pod príslušným jazykom.

Organizačné ustanovenia štátnych skúšok

Zverejňujeme organizačné ustanovenia k štátnym jazykovým skúškam a vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazakovej škole, ktorej prílohou je skúšobný poriadok štátnej jazykovej skúšky.