Novinky2020-10-26T23:28:07+02:00
Loading...

Prerušenie vyučovania

Od pondelka 12. októbra 2020 sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v Jazykovej škole Žilina do odvolania. Dištančné vzdelávanie v kurzoch prebieha online formou cez aplikácie Zoom alebo Microsoft Teams. Triedni učitelia posielajú informácie o prebratom učive mailom po skončení kurzu. V kurzoch základnej a strednej školy je povinné mať zapnutú kameru počas online vyučovania v opačnom prípade poslucháč nie je prítomný na vyučovaní. V prípade, že poslucháč nemá kameru k dispozícii, zákonný zástupca oznámi mailom túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

Prihlasovanie nových poslucháčov na školský rok 2020/2021

Prihlasovanie do nového školského roka pokračuje osobne od 2. do 16. septembra 2020 počas úradných hodín v kancelárii školy. Odporúčame vopred absolvovať online test na našej stránke.

Prestupy je možné vybavovať osobne od 2. septembra 2020.

Stretnutie uchádzačov o intenzívny ročný kurz sa bude konať v stredu 9. septembra 2020 o 9:00 v budove školy.

Školné na školský rok 2020/2021 je potrebné uhradiť prevodom na účet SK84 8180 0000 0070 0048 3331. Do poznámky uveďte meno a priezvisko poslucháča (povinný údaj k identifikácii platby).

Žiaci ZŠ a študenti SŠCelý školský rok
Žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ (2 h týždenne)69 €
Žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ (3 h týždenne)85 €
Prípravné kurzy na Cambridge FCE a CAE, Goethe skúšky (3 h týždenne)85 €
Dospelí a senioriPrvý polrok
Seniori (dopoludnia 2 h týždenne)43 €
Dospelí (3 h týždenne)75 €
Prípravné kurzy na Cambridge FCE a CAE, Goethe skúšky (3 h týždenne)75 €
Prípravné kurzy na štátnice (4 h týždenne)92 €
Kurz slovenčiny pre cudzincov (4 h týždenne)92 €

 Pozvánka na prvú vyučovaciu hodinu s termínom vyučovania bude doručená elektronicky koncom augusta.

2% z dane pre Priateľov cudzích jazykov

Milí rodičia, poslucháči, priatelia cudzích jazykov, ako každoročne by sme Vás radi požiadali o dobrý skutok, a to o darovanie 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Priatelia cudzích jazykov. Bez občianskeho združenia a jeho finančných prostriedkov si nevieme predstaviť fungovanie našej jazykovej školy. Vyzbierané finančné prostriedky využívame na nákup materiálno-technického vybavenia.

Vďaka Vašej finančnej pomoci modernizujeme a zveľaďujeme učebne a priestory školy. Veľmi nám záleží, aby sa naši poslucháči cítili na vyučovaní príjemne a pohodlne.

Ďakujeme Vám, že nám touto cestou pomáhate a podporujete nás. Veríme, že oceníte kvalitu jazykového vzdelávania poskytovaného našou školou a zachováte nám svoju priazeň.

Identifikačné údaje

občianske združenie
„Priatelia cudzích jazykov“
Sídlo: Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Číslo účtu: SK35 8330 0000 0022 0107 4478
IČO: 42 220 963

Kurzy pre žiakov ZŠ a SŠ

Kurzy pre dospelých a seniorov

Jesenný termín štátnic

Jesenný termín písomnej časti štátnych jazykových skúšok 5. – 6. novembra 2020 bol zrušený.

Skúšky sa budú konať v novom termíne:

 • písomná časť  26. novembra 2020 o 8:30
 • ústna časť 16. a 17. decembra 2020 o 8:30

Termíny štátnic v roku 2020/2021

Jesenný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) z anglického, nemeckého a ruského jazyka

 • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2020
 • Písomná časť: 26. novembra 2020 o 8:30
 • Ústna časť: od  16. – 17. decembra 2020 o 8:30

Jarný  termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) zo všetkých  jazykov

 • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2021
 • Písomná časť: 6. – 7. mája  2021  o 8:30
 • Ústna časť: od  7. júna  2021 o 8:30

Spomaľme šírenie COVID-19

Našou hlavnou vakcínou je disciplína a zodpovednosť. Nedovoľme, aby naplno prepukla druhá vlna.

Pokyny riaditeľky školy

Pokyny riaditeľky Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina na obdobie školského roku 2020/2021 upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID -19

Vyučovanie v kurzoch začína 8.9.2020 podľa rozvrhu hodín, podľa elektronicky zaslanej pozvánky na 1. vyučovaciu hodinu. 

Vstup do budovy a pohyb poslucháčov v priestoroch školy je možný len pri dodržaní nasledovných pokynov:

 • vstup do budovy školy bude povolený  len s rúškom, 
 • rúško je povinné pre všetkých poslucháčov vrátane žiackych kurzov  vo vnútorných priestoroch, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ  SR. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška (jedno náhradné, musí mať v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. V prípade zabudnutia rúška je možné si ho zakúpiť v automate vo vestibule školy. Bez rúška nie je povolená prítomnosť na vyučovaní.
 • v čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je poslucháč povinný používať rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas trvania  vyučovania  kurzu,
 • vstup zákonných zástupcov do budovy je povolený len ako sprievod poslucháčov žiackych kurzov (3. a  4. ročník ZŠ) a to iba  od 8.9. do 14.9.2020, 
 • pri vstupe do budovy si poslucháč dezinfikuje ruky vo vestibule školy. Na každom poschodí je zabezpečená dezinfekcia. Triedy, toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
 • poslucháč  si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami,
 • opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe RORrúško, odstup, ruky,
 • na 1. vyučovacej hodine poslucháč predkladá čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky poslucháča v trvaní viac ako 14 dní písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenia (príloha č. 5).
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a dospelých. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe  do školy sa poslucháč preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým poslucháčom.
 • ak neplnoletý poslucháč v priebehu vyučovania  vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti – učebňa č. 5. Kontaktovaní budú zákonný zástupca, ktorý si poslucháča bezodkladne vyzdvihne. 
 • pri ceste do školy sa poslucháč riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, 
 • v miestnosti, v ktorej sa vyučuje kurz, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
 • pred začatím vyučovania kurzu bude  zabezpečená dezinfekcia lavíc a kľučky na dverách,
 • zamestnanci školy budú opakovane upozorňovať poslucháčov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní,
 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode neplnoletého poslucháča do jazykovej školy a pri odchode poslucháča z jazykovej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Plnoletý poslucháč za ne zodpovedá osobne.
 • v prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa/plnoletý poslucháč má podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje vedenie školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu/plnoletého poslucháča je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola poslucháčovi  nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a dospelých alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je poslucháčovi  prerušená dochádzka v kurze.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania.
 • Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 • Riaditeľka školy odporúča sledovať aktuálne informácie o pandemickej situácii a stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Poslucháč je povinný dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy v školskom roku 2020/2021.

Úradné hodiny

Úradné hodiny kancelárie školy od 2. do 15. septembra:

pondelok8:00 – 17:00
utorok8:00 – 17:00
streda8:00 – 17:00
štvrtok8:00 – 17:00
piatok8:00 – 15:00

Úradné hodiny kancelárie školy od 16. septembra:

pondelok8:00 – 15:30
utorok8:00 – 15:30
streda8:00 – 16:30
štvrtok8:00 – 15:30
piatok8:00 – 15:00

Poludňajšia prestávka 11:30 – 12:30

Predaj učebníc na začiatku školského roka priamo v budove školy

Poslucháčom kurzu anglického jazyka ponúkame možnosť zakúpenia si učebnice priamo v budove školy, a to od 14. do 30. septembra 2020 každý deň v čase od 14:00 do 17:00 na prízemí v učebni č. 4. Informácie o type učebnice dostane poslucháč na vyučovaní.

Nové typy kurzov

V školskom roku 2020/2021 otvárame tieto nové typy kurzov:

 • hravá angličtina,  kurz anglického jazyka pre deti od 3. triedy ZŠ (od 8 rokov)
 • kurz španielskeho jazyka pre žiakov druhého stupňa ZŠ
 • konverzačné kurzy anglického jazyka s anglickým lektorom
 • kurz španielskeho jazyka so španielskym lektorom  
 • kurz francúzskeho jazyka s francúzskym lektorom
 • kurz ruského jazyka s ruskou lektorkou
 • kurz slovenského jazyka pre cudzincov 
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1-C2) z anglického jazyka 
 • prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2) a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1-C2) z nemeckého jazyka 
 • špeciálny ročný intenzívny kurz 2-krát týždenne po 6 vyučovacích hodín, spolu 12 vyučovacích hodín týždenne (stretnutie záujemcov o kurz bude v stredu 9.9.2020 o 9:00 v budove školy)
 • na mieru ušité individuálne alebo skupinové  kurzy cudzích jazykov pre súkromné firmy a verejné inštitúcie v ich sídle
 • na mieru ušitý individuálny kurz cudzieho jazyka pre verejnosť

Prestup do iného kurzu

Poslucháči, ktorým nevyhovuje termín kurzu, kam boli pozvaní, môžu požiadať o prestup do iného kurzu od 2.9. do 31.10., ak je požadovaný kurz v ponuke školy, resp. ak má kurz ešte voľné miesto. Maximálny počet je 20 poslucháčov v kurze (Zákon č. 321/2008). Prestupy je možné vybaviť v kancelárii školy počas úradných hodín.

Predvianočná hodina slovenského jazyka pre cudzincov

Krásnym zvykom na Jazykovej škole v Žiline býva, že v predvianočnom období, čiže počas vyučovania v posledný týždeň pred Vianocami, máme hodinu spojenú s vianočným posedením. Tak tomu bolo aj v piatok 13. decembra 2019. O tomto dni sme v predstinu informovali všetkých poslucháčov kurzu slovenského jazyka pre cudzincov, ktorí boli nadšení. Vyučovanie sa začínalo o 9:00 hod., avšak mnohí poslucháči prichádzali už oveľa skôr, aby všetko predpripravili na toto stretnutie. Cieľom hodiny bolo oboznámiť sa so slovenskými zvykmi a tradíciami, diskutovať rozdielnosti a získať autentickú skúsenosť viacerých národností.

Radi sa zmienime, že naši zahraniční poslucháči pochádzajú takmer z celého sveta. Zastúpenie má Amerika, Brazília, Irán, Kórea, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Švajčiarsko, Thajsko, Ukrajina – takže bolo o čom rozprávať. 

Každý priniesol svoje národné jedlo a porozprával o svojich zvykoch a tradíciách počas vianočných sviatkov, ktoré si uchováva. O dobrej nálade svedčia aj fotografie. 

Po celý čas nám zneli slovenské koledy. Vyučujúce porozprávali o slovenských zvyklostiach. Zahraniční poslucháči si zároveň pochutnali na vynikajúcej slovenskej kapustnici, vianočných koláčikoch a atmosféru umocnil aj pripravený punč. Keďže išlo o hodinu slovenského jazyka, vyučujúce pripravili kvíz vedomostí a taktiež aj kvíz slovenských vianočných zvyklostí.

Nálada bola naozaj vynikajúca a ani sme nepostrehli, ako rýchlo ubehol čas. S prianím krásneho prežitia vianočných sviatkov a všetkého dobrého do Nového roka 2020 sme sa rozlúčili.

Aj takéto sú tematické hodiny na Jazykovej škole v Žiline.

Dotazník spokojnosti

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom svojich organizácii.

Tu je odkaz na dotazník spokojnosti s našou školou:

Jazyková škola plesala

Aj tento rok sa plesalo na Jazykovej škole. Ples sa uskutočnil dňa 8.2.2019 po druhýkrát v Kultúrnom dome v Závodí. Hostiteľka plesu vítala nastylované dámy vo večerných šatách a elegantných pánov v oblekoch. Všedný kultúrny dom v Závodí ožil noblesou a plesovou atmosférou. Ples jazykovej školy je obľúbenou spoločenskou udalosťou, o čom svedčí rýchlosť predaja vstupeniek tohto roku. V priebehu štyroch dní bol ples vypredaný, čo nás nesmierne teší. Ples Jazykovej školy je skvelou príležitosťou stretnúť sa so svojimi priateľmi, zabaviť sa pri dobrej hudbe, jedle a pití. 

Pani riaditeľka otvorila ples príhovorom. Hlavným bodom programu boli žilinské mažoretky Diana. Rezké choreografie, mladosť a uniformita mažoretiek navodili veselú náladu. Počas ich prestávky sa predstavili 3 ESA, akustická gitarová skupina. Dámy prekvapili svojim pripraveným repertoárom. Zaspievali a zahrali nám 6 piesní v cudzích jazykoch. Veľmi nás teší, že medzi účinkujúcimi boli poslucháčky Jazykovej školy. 

Plesom nás sprevádzal charizmatický Ladislav Eliáš. Skvelý DJ Palo Hlávka sa postaral o super zábavu. Hostia si zaspomínali na muziku ich mladosti,  tancovalo sa na súčasné hity do rána. Milovníci ľudovej hudby si prišli tiež na svoje. Pred polnocou zazneli známe slovenské ľudové piesne v podaní členov folklórnej skupiny – Ferova družina.

Ku dobrému plesu patrí aj tombola pred polnocou. Vďaka štedrým sponzorom sa nám podarilo zohnať 60 hodnotných cien. Všetci si brúsili zuby na 1. cenu, televízor Philips, a špeciálnu cenu riaditeľku školy celoročné školné jazykového kurzu podľa vlastného výberu. Ako to býva, nie na každého sa usmialo šťastie v tombole. Finančný výťažok z tomboly bude venovaný OZ „Priatelia cudzích jazykov“ na nákup materiálno technického vybavenia školy. 

Plesový večer zbehol veľmi rýchlo v príjemnej spoločnosti, pri dobrom jedle, koláčiku s kávičkou a poháriku vínka či niečoho tvrdého. 

Pri lúčení nás veľmi potešila pozitívna odozva hostí na ples. Ich slová vďaky a pochvaly nás zahriali a utvrdili nás, že organizovanie plesu má význam. 

Čas neúprosne letí a rok zbehne ako voda. Už teraz sa tešíme na ďalší ples v poradí, na ktorí sú všetci srdečne vítaní.

Vynovené priestory školy

V galérii nájdete pridané fotografie našich zrekonštruovaných priestorov.

Darčeková poukážka

Hľadáte originálny darček pre svojich blízkych a známych k narodeninám alebo meninám? Jazyková škola pripravila pre Vás darčekovú poukážku v hodnote školného za Vami vybraný jazykový kurz. Môžete sa rozhodnúť pre jeden zo siedmich jazykov, ktoré ponúkame. Darčekovú poukážku je možné zakúpiť v kancelárii školy.

Cambridge English Exam Preparation Centre

Jazyková škola Žilina od školského roku 2014/2015 pripravuje poslucháčov na medzinárodné certifikáty Cambridge English First a Cambridge Advanced English.

Vďaka narastajúcemu počtu uchádzačov v prípravných kurzoch sa naša škola stala oficiálnym „Preparation Centre“ a oficiálne získala prestížne logo od Cambridge English Language Assessment.

Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny

Otvárame prípravné kurzy na medzinárodné skúšky z angličtiny pre študentov aj dospelých:

 • Cambridge English First for Schools (FCE for Schools) – úroveň B2
 • Cambridge English First (FCE) – úroveň B2
 • Cambridge Advanced English (CAE) – úroveň C1 – C2
 • The International English Language Testing System (IELTS)

Cambridge certifikát

 • celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát
 • kvalitné obohatenie Vášho CV
 • uznávaný viac ako 13 000 inštitúciami na celom svete vrátane univerzít
 • akceptovaný pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • zabezpečené objektívne hodnotenie pri skúške
 • pri teste uspeje každý uchádzač a získa certifikát podľa úrovne svojich vedomostí
 • certifikát platný bez časového obmedzenia

IELTS test

 • celosvetovo najpopulárnejšia skúška z anglického jazyka určená pre štúdium na univerzite
 • test akceptovaný pre účely imigrácie, je významnou súčasťou žiadosti o vízum na vysťahovanie sa alebo pobyt vo Veľkej Británii
 • uznávaný viac než 9000 inštitúciami vrátane vládnych, akademických a personálnych v 140 krajinách
 • po absolvovaní ste ohodnotení číslom v rozmedzí 1 – 9 podľa Vašich preukázaných jazykových vedomostí
 • rýchle výsledky
 • certifikát platný dva roky

Štátnicové a konverzačné kurzy v menej používaných jazykoch

Jazyková škola Žilina ako jediná v žilinskom regióne otvára prípravné štátnicové kurzy a konverzačné kurzy aj v menej používaných jazykoch.

Ak potrebujete získať vysvedčenie na úrovni B2, alebo naopak chcete sa v jazyku udržiavať, rozširovať si slovnú zásobu, zlepšiť sa v hovorení a počúvaní, prihláste sa do kurzu.

Ponúkame prípravné kurzy na základnú štátnicu aj v jazykoch francúzština, ruština a taliančina a konverzačné kurzy na strednej úrovni v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a taliančina.
V kurzoch angličtiny, francúzštiny a španielčiny vyučujú aj lektori.

Prípravný kurz na skúšky Cambridge English First

Prípravný kurz na medzinárodné skúšky z angličtiny Cambridge English First (for Schools) úrovne B2

Skúška je určená pre mládež aj dospelých.
Absolvent skúšky môže začať pracovať v anglicky hovoriacom prostredí, študovať na úrovni upper-intermediate alebo navštevovať prípravný jazykový kurz pre vysokoškolské štúdium. Certifikát je významnou súčasťou žiadosti o vízum.

Vstupná úroveň jazyka: stredný stupeň (intermediate B1 / upper intermediate B2).
Minimálny rozsah: 105 hodín, 3 vyučovacie hodiny týždenne.

» Cenník

Ocenenie pre p. uč. Janku Piešovú

Dňa 6.4.2018 si z rúk pani predsedníčky ŽSK Eriky Jurínovej prebrala slávnostné ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov naša pani učiteľka Mgr. Janka Piešová. Každoročne pani Janka Piešová vyučuje v prípravných kurzoch na štátne jazykové skúšky z anglického a talianskeho [...]

Jazyková škola plesala

Aj tento rok Jazyková škola Žilina pokračovala v dlhoročnej tradícii organizovania plesu pre poslucháčov školy. Uskutočnil sa dňa 26.1.2018 po prvýkrát v priestoroch kultúrneho domu v Závodí. Tento rok nás prekvapil veľký záujem zo strany poslucháčov o náš ples. [...]

Vianočné posedenie slovenčinárov

Študenti a vyučujúci slovenčiny pre cudzincov si predvianočný čas spríjemnili stretnutím pri spoločnom stole. Študentky - šikovné gazdinky pripravili ochutnávku typických jedál ich krajín, na ktorých si mohli pochutnať všetci. Popri maškrtení sme sa veľa dozvedeli [...]

V lete sme nezaháľali

Po odchode poslucháčov a učiteľov na letné prázdniny sa prestal školou ozývať krik a smiech žiakov, dupot po schodoch či bežecké preteky po chodbách. Automat s obľúbenými sladkosťami sa vyprázdnil a vypol na dva mesiace. Veď aj on si [...]

Jazykovo-kultúrny večer

Už po štvrtýkrát sa tohto roku stretli priatelia cudzích jazykov mimo priestorov jazykovej školy, aby sa podelili o svoj záujem a lásku k cudziemu jazyku. Jazyková škola v spolupráci s kníhkupectvom Artforum zorganizovala ďalší ročník Večery v cudzom jazyku v novom šate. [...]

Ocenenie pre p. uč. Otáhalovú

Pani učiteľka PhDr. Dáša Otáhalová bola dňa 8. apríla 2016 v priestoroch Bábkového divadla Žilina ocenená za svoju dlhoročnú prácu učiteľky anglického a španielskeho jazyka v Jazykovej škole. Pán predseda ŽSK Juraj Blanár jej odovzdal pamätnú plaketu a ďakovný list. Naša [...]

Večery v cudzom jazyku

Učiť sa cudzí jazyk a nebyť v kontakte s kultúrou a literatúrou danej krajiny je ako naučiť sa čítať a potom nikdy nesiahnuť po knihe. Nadšenci cudzích jazykov, ktorí sa vzdelávajú v Jazykovej škole Žilina, si takéto bohatstvo uprieť nechcú, [...]

Ocenenie pre p. uč. Škulavíkovú

Pani učiteľka Mgr. Eva Škulavíková bola dňa 30. marca 2015 v priestoroch martinského Slovenského komorného divadla ocenená za svoju 40-ročnú prácu učiteľky angličtiny v Jazykovej škole Žilina a z rúk predsedu ŽSK p. Blanára si prevzala pamätnú plaketu a ďakovný list. [...]

Ako seniori spíkujú

Naši najstarší poslucháči nezaostali za mladšími kolegami – študentmi jazykov a na otvorenej hodine v piatok 24. mája ukázali, čo sa po prvých mesiacoch angličtiny naučili. Na vyučovaní pre seniorov, ktorí sa radi a bez obáv vracajú [...]

Ako malí žiaci šprechujú

V máji sa prezentovali naši najmladší poslucháči s výsledkami práce po prvých mesiacoch učenia sa nemčiny. Konala sa totiž otvorená hodina pre radosť rodičov, ale tiež pre tých, ktorí sú zvedaví, ako sa po krátkom čase môžu [...]

Aj vy ste počuli, že ples jazykovky bol vynikajúci?

Nielen škola je miestom, ktoré sa môžu naši poslucháči stretnúť a porozprávať sa o štúdiu cudzieho jazyka, o skúsenostiach s jeho používaním, o úspechoch a možno i strastiach, ktoré štúdium so sebou niekedy prináša. Tvrdí sa, že iba študent, ktorý sa do [...]

Vianočná slovenčina pre cudzincov

Slovensko sa čoraz viac otvára svetu. K rozvoju multikultúrnej spoločnosti  prispieva aj Jazyková škola v Žiline. V septembri 2013 otvorila po prvýkrát kurz pre všetkých učeniachtivých cudzincov, ktorí sa v rámci kurzu oboznamujú so základmi slovenského jazyka. Raz do [...]

Našej škole bola udelená Pamätná listina

Pozlátenú Litteras Memoriales odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár Jazykovej škole v Žiline pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Podľa znenia dokumentov ŽSK sa Litteras Memoriales „udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, [...]

Jazyková škola oslavuje päťdesiatku

Jazyková škola Žilina, pred rokom 2008 známa ako Štátna jazyková škola, oslavuje svoje okrúhle 50. narodeniny! Snáď niet Žilinčana, ktorý by svoje jazykové vedomosti nezískal, nerozšíril alebo nepreveril práve na tejto škole. Či už pri [...]

Jazyková škola Žilina je s počtom 1.500 až 1.800 poslucháčov ročne 2. najväčšou štátnou jazykovou školou na Slovensku.

Na trhu vzdelávania pôsobíme už vyše 50 rokov.

S bohatými skúsenosťami a mladým tímom ponúkame osvedčený študijný systém spojený s využívaním moderných učebníc a aktuálnych trendov vo výučbe cudzieho jazyka.