Webové sídlo Jazykovej školy Žilina www.jszilina.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Jazyková škola si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené škole výlučne klasickou poštou. Ide o dokumenty, ktoré Jazyková škola Žilina netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.