Ďalšie školské roky znamenajú pre školu rast počtu záujemcov a hľadanie a využívanie priestorov v budovách SVŠ – Horný Val, ďalej bývalého Grémia, v Učňovskej škole na nám. SNP, VŠ dopravy a bývalej budovy SPŠ stavebnej. Nadväzujú sa kontakty s inými jazykovými školami, napr. v Gottwaldove (Zlín), Brne.

1967/68

Jazykovej škole je prisľúbená samostatná budova, riaditeľstvo je pozvané k rokovaniu o výbere staveniska. V tomto školskom roku zriadil Krajský národný výbor so súhlasom Ministerstva školstva ročné štúdium absolventov SVŠ „orientované na dosiahnutie hlbších vedomosti cudzích jazykov a získanie základov techniky administratívy a písanie na stroji“. Záujemcom bolo zabezpečené aj ubytovanie v internáte. Ako hovorí kronika školy: „S denným štúdiom máme veľa problémov, nemáme žiadne skúsenosti. Začali sme postupovať ako u dospelých a precenili sme ich. Začali sme tomu čeliť: klasifikáciou, pohovormi s poslucháčmi, zvolali sme schôdzku rodičov, písomne sme rodičom oznamovali výkyvy v štúdiu.“

Od januára 1968 je škola presťahovaná do budovy Remeselníckeho domu, tu sa museli previesť najprv najnutnejšie opravy kanalizácie, vodovodného potrubia, elektrického vedenia, všetky miestnosti boli vymaľované.