1968/69

Politické nepokoje augusta 1968 komentuje kronika jednou vetou: „Hoci sa školský rok 1968/69 začína v období zložitých politických a hospodárskych udalostí, reagovali naši profesor ako aj poslucháči serióznym spôsobom.“

V tomto období disponuje škola jazykovým laboratóriom. Škola eviduje 1539 poslucháčov.

Po prvýkrát je prevedený aj prieskum spokojnosti poslucháčov školy formou anonymnej ankety. Vďaka záznamom kroniky je zrejmé, že poslucháči vtedy oceňovali tie isté kladné stránky školy ako i dnes: vysokú úroveň vyučujúcich, náročnosť štúdia, pestrosť výučby a šírku sprostredkovaných poznatkov presahujúcich jazykové vedomosti, na druhej strane kritizujú množstvo zadávaných domácich úloh, očakávajú možnosť cestovať do západnej Európy, chcú viac chodiť do kina na filmy v originálnom znení, našli sme i požiadavku „klásť väčší dôraz na ruštinu“…