Pozlátenú Litteras Memoriales odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár Jazykovej škole v Žiline pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Podľa znenia dokumentov ŽSK sa Litteras Memoriales „udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, obce alebo pri významnom pracovnom, či životnom jubileu alebo za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej oblasti.“

Niet pochýb, že ktorýkoľvek z menovaných dôvodov je opodstatnený pre toto ocenenie: dve generácie zamestnancov, ktorí venovali svoju – vo väčšine prípadov – celoživotnú pedagogickú prácu tejto inštitúcii, sa zaslúžili o jej výrazné pôsobenie na poli vzdelávania v celom regióne.

Počas jej existencie vzdelávala škola v 7 svetových jazykoch v najrôznejších typoch kurzov: od štandardných pre dospelých cez  prípravné štátnicové, so zameraním na vysokoškolské prijímacie skúšky či maturitné, nadstavbové, konverzačné, intenzívne, podnikové, či neskôr firemné, žiacke či detské. Čo jazykovú školu ale odlišuje od škôl podobného typu v meste alebo v regióne, je kvalifikovanosť a kvalita jej učiteľov, ktorí učia v menovaných druhoch kurzov vo všetkých vyučovaných jazykoch – i tých „menšinových“ ako sa označuje francúzština, ruština, španielčina a taliančina, ale a to predovšetkým i v tých najvyšších úrovniach blízkych rodenému hovoriacemu. A k jazyku patrí i sprostredkovanie kultúry, dejín, geografie, umenia cudzích krajín. I tu šla jazyková škola ďalej a tieto fenomény sprostredkúva i na jazykovo-poznávacích zájazdoch pre svojich poslucháčov.

S úctou treba vnímať  „vernosť“ zamestnancov svojej škole, väčšina z nich v škole prežila celý svoj aktívny život a  robili  to preto, lebo verili v zmysel svojej práce, ktorý im úspešní a schopní poslucháči vo svojich slovách vďaky predávajú. Nehovoriac o láske k jazyku samotnému.

Nie je veľa povolaní, ktoré túto hodnotu poskytujú, preto sa tešme, že sa našim učiteľom – osobnostiam dostalo zadosťučinenia i v podobe úspešnej a rešpektovanej inštitúcie, na ktorú je Žilinský samosprávny kraj – ako dokázal svojím darom –  právom hrdý. Určite bude i tretia generácia všetkých zamestnancov robiť naďalej dobré meno škole, svojmu zriaďovateľovi a i všetkým, ktorí na škole pracujú.

Svoje narodeniny oslávili všetci zamestnanci školy na slávnostnom koncerte v piatok 22.3. 2013 za prítomnosti predsedu ŽSK Juraja Blanára a riaditeľky odboru školstva ŽSK a ďalších vzácnych hostí. O hudobný program sa pre radosť všetkých postarala formácia Big Band žilinského Konzervatória.