Žiadosti o prijatie do zamestnania uchovávame po dobu 12 kalendárnych mesiacov, následne sú žiadosti zlikvidované.