V máji 2018 sa na Jazykovú školu Žilina usmialo šťastie. Bola schválená žiadosť o príspevok na projekt s názvom Zatraktívniť a inovovať výučbu cudzích jazykov pre deti a mládež na Jazykovej škole v Žiline v Zamestnaneckom grantovom programe nadácie Orange. Nadácia poskytla škole finančný grant vo výške 600 €. Finančné prostriedky z grantu boli použité na nákup dataprojektoru a mini veže. Projekt bol spolufinancovaný OZ Priatelia cudzích jazykov sumou 1.197 €, ktorá bola použitá na nákup školského nábytku.

Hlavným cieľom projektu bolo posunúť sa od tradičnej školy ku modernej škole a tým podporovať a motivovať deti a mládež učiť sa cudzie jazyky v ich voľnom čase. Vďaka získaným finančným prostriedkom sa škole podarilo moderne zariadiť učebňu č. 14. Novo vybavená učebňa posunie prácu učiteľa smerom dopredu, umožní mu aplikovať inovatívne postupy na vyučovaní. Veríme, že modernizáciou učebne sa priblížime k mysleniu a návykom mladej digitálnej generácie a zmeníme ich prístup k učeniu sa cudzích jazykov. Revitalizovaná učebňa by mala zvýšiť úroveň poskytovaného jazykového vzdelávania s využitím internetu, digitálnej učebnice, či autentického materiálu.

Veríme, že sa všetkým poslucháčom bude páčiť vo vynovenej učebni a prajeme im veľa úspechov v učení sa cudzích jazykov.