V školskom roku 2016/2017 sa na Jazykovú školu usmialo šťastie v podobe troch schválených projektov.  Už druhýkrát sa škole podarilo získať finančný grant na 8 mobilít pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých  z Erasmus+ fondov EÚ. Projekt s názvom „Učíme cudzie jazyky dospelých a aj seniorov“ bol schválený  na obdobie 24 mesiacov, od 1.6.2017 do 31.5.2019. Toto leto  vycestovali traja učitelia na dvojtýždňové vzdelávacie pobyty do Spojeného kráľovstva. Prijímajúcou vzdelávacou organizáciou bola škola Bell. Vzdelávacie pobyty sa uskutočnili v Bell Teacher Campus, Homerton College v Cambridge, ktorý každoročne v lete počas 6 týždňov  hosťuje najmä učiteľov anglického jazyka z celého sveta.

Učitelia, ktorí boli zapojení do projektu, si vybrali kurzy zamerané na rôzne oblasti metodiky a didaktiky anglického jazyka. Toto leto sme absolvovali tieto kurzy Teaching Exam Classes nakoľko Jazyková škola pripravuje poslucháčov na medzinárodné skúšky FCE a CAE a jej snahou je rozšíriť ponuku kurzov o prípravné kurzy na IELTS testy; ďalej kurz s názvom Language and Methodology Refresher. Jazyk sa neustále vyvíja  a trendy v jazykovom vzdelávaní sa menia. Učiteľ cudzieho jazyka musí držať krok s týmto vývojom, vzdelávať sa a pracovať na svojom profesijnom raste.   Tretím kurzom bol kurz s názvom Becoming a Teacher Trainer nakoľko mobility sa zúčastnila riaditeľka školy, ktorá je zodpovedná za adaptačný proces začínajúcich učiteľov na škole, za kontrolno-hospitačnú činnosť a tzv. „koučovanie“ učiteľov.

 

Všetky vzdelávacie kurzy  boli na vysokej odbornej a organizačnej úrovni. Vzdelávanie prebiehalo dvojfázovo, doobeda povinný hlavný kurz účastníka a poobede si účastníci mali možnosť vybrať z voliteľných prednášok, workshopov a seminárov napr. Británia po Brexite, Ako učiť výslovnosť, Ako motivovať žiakov, Oprava chýb atď. Absolvovaný vzdelávací pobyt je jednoznačne veľkým prínosom pre vysielajúcu organizáciu a najmä pre rozvoj učiteľa a jeho kompetencií. Okrem rozvíjania si profesijných kompetencií pobyty umožnili učiteľom nadviazať kontakty s kolegami z iných krajín, vymeniť si skúsenosti a konfrontovať sa s inou realitou. Ďalej sa učitelia obohatili o cenné skúsenosti, s ktorými sa môžu  podeliť so svojimi kolegami a poslucháčmi  v kurzoch.

Druhým schváleným projektom bol projekt Revitalizácia jazykového laboratória na Jazykovej škole v Žiline. Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou darcov: Nadácia Kia Motors Slovakia a Občianske združenie  Priatelia cudzích jazykov, ktoré je zriadené pri Jazykovej škole. Hlavné ciele projektu boli premena nefunkčného zastaraného laboratória na modernú učebňu s novým materiálno technickým vybavením, vytvorenie vhodného pracovného prostredia na inovačné metódy a postupy vo výchovno-vzdelávacom procese.

Tretím schváleným projektom bol projekt Revitalizácia lavičiek na chodbách Jazykovej školy. Cieľom bolo získať finančné prostriedky na výmenu lavičiek na chodbách školy. Projekt v rámci kampane „Gesto pre mesto“ bol vybraný Raiffeisen bankou do verejného hlasovania. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí zaň hlasovali.  Termín ukončenia projektu je naplánovaný na október  2017.

A tak so začiatkom školského roka má Jazyková škola novú modernú učebňu, v ktorej môžu učitelia diseminovať  získané poznatky a skúsenosti zo vzdelávacích kurzoch v Cambridge a unavení poslucháči oddychovať počas prestávok na nových lavičkách na chodbách.