Rozprávali sme sa s nemeckými lektormi Felixom Paulom a Jakobom Hartmannom

Môžete krátko popísať, čo robíte na Slovensku?
Könnt ihr kurz beschreiben, was ihr in der Slowakei macht? 

Pracujeme ako dobrovoľníci v nadácii Krajina harmónie. Trávime tam náš čas s duševne postihnutými ľuďmi. Nie sme ale žiadni opatrovatelia, sme skôr priatelia, ktorí s nimi podnikajú rôzne akcie, varia, ale predovšetkým sa rozprávajú.

Wir arbeiten als Freiwillige in der Nadacia Krajina Harmonie. Wir verbringen dort unsere Zeit mit geistig Behinderten Menschen. Doch wir sind keine Betreuer vielmehr sind wir Freunde die mit ihnen Aktionen unternehmen, kochen, und vor allem reden.

Ako ste sa dostali práve k Slovensku?
Wie seid ihr gerade auf die Slowakei gekommen? 

Na Slovensko sme sa dostali cez našu vysielaciu organizáciu v Nemecku, ktorá nám ako cieľ doporučila Slovensko. A keďže predovšetkým projekt vyzeral dobre, rýchlo sme boli presvedčení o tom, že ideme na Slovensko.

Auf die Slowakei kamen wir durch unsere Sendeorganisation in Deutschland, die uns die Slowakei als Ziel vorgeschlagen hat. Und da vor allem das Projekt gut aussah waren wir schnell davon überzeugt in die SLowakei zu gehen.

Je život na Slovensku oveľa odlišnejší ako v Nemecku?
Ist das Leben in der Slowakei viel anders als in Deutschland? 

Keďže sme tu odkázaní sami na seba, musíme dozerať na naše peniaze, starať sa o byrokratické veci, a sami dbať aj o svoje zdravie. Dostáva sa nám síce pomoci, ale nemáme tu nikoho, kto by nás vodil za ruku ako mama alebo otec. Sme oveľa nezávislejší ako predtým.
Prekvapilo nás predovšetkým spoločenské správanie Slovákov, hlavne v organizácii. Otvorenosť, aká nám bola prejavená, bola a je pre nás niečo celkom nové a úžasné.

Da wir auf uns selbst gestellt sind ja, wir müssen auf das Geld schauen müssen bürokratische Dinge und auch unsere Gesundheit selbst im Griff haben. Wir haben zwar Hilfe aber niemanden der uns wie eine Mutter oder ein Vater an die Hand nimmt. Wir sind viel unabhängiger als zuvor. Vor allem das gesellschaftliche Verhalten der Slowaken, vor allem in der Organisation, hat uns überrascht. Die Offenheit die uns entgegengebracht wurde und wird ist für uns etwas ganz Neues und Wunderbares.

Akými cudzími jazykmi hovoríte?
Welche Fremdsprachen sprecht ihr? 

Ja hovorím španielsky a anglicky a medzičasom trochu slovensky. Jacob hovorí anglicky a tiež trochu slovensky, keď chce.

Ich spreche spanisch englisch und inzwischen ein wenig slowakisch. jacob spricht englisch und auch ein wenig slowakisch wenn er will.

Čo poviete na slovenčinu?
Wie findet ihr das Slowakische? 

Slovenčina je najťažší cudzí jazyk, aký som sa doteraz učil. Veľa vecí mi na základe svojej komplexnosti pripomína nemčinu.

Das Slowakische ist die schwerste Fremdsprache die ich bisher gelernt habe. Vieles erinnert mich aufgrund der Komplexität ans Deutsche.

Je niečo, čo na Slovensku môže byť skutočne zábavné?
Gibt es etwas, was in der Slowakei wirklich Spaß machen kann? 

Turistika a cestovanie nás tu doteraz skutočne veľmi bavili. V porovnaní s Nemeckom je cestovanie na Slovensku neuveriteľne lacné a človek sa pravidelne dostane všade. Vďaka kontaktom s inými dobrovoľníkmi,
máme možnosť všade stretnúť milých ľudí, ktorí sa nás ujmú.

Das Wandern und das Reisen hat uns bisher definitiv sehr viel Spaß gemacht. Im Vergleich zu Deutschland ist das Reisen in der Slowakei unglaublich günstig und man kommt regelmäßig überall hin. Durch Kontakte zu anderen Frewilligen, die durch den EVS an sich entstanden sind haben wir die Möglichkeit überall nette Menschen zu treffen die uns aufnehmen.