Odborný seminár pre učiteľov cudzích jazykov, ktorého ústrednou témou bol plurilingvizmus, sa uskutočnil v Žiline dňa 24. novembra 2023 pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej, v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny (SAUF).

Naša vyučujúca, Mgr. Petra Panáková, ako jedna zo štyroch prednášajúcich, na ňom predstavila plurilingválne aktivity, ktoré postupne implementuje na našej škole na hodinách francúzskeho jazyka so svojimi žiakmi. Aktivity vytvorila na základe osvojených poznatkov na vzdelávacom kurze vo francúzskom meste Nice, absolvovanom v rámci projektu Erasmus + „Vzdelávaním k viacjazyčnosti“, ktorého držiteľom je SAUF.

Učitelia cudzích jazykov prišli na seminár z celého Slovenska a v priestoroch Klubovne ŽSK mali možnosť si sami vyskúšať rôzne plurilingválne didaktické aktivity. V závere semináru absolvovali kvíz a tí, ktorí boli vyžrebovaní, si odniesli milé ceny. Tri hodiny vzdelávania a zábavy nám ubehli ako voda a pri spoločnom obede ešte prebiehali diskusie ohľadom prezentovaných aktivít a spoločne vznikali nápady na ďalšie aktivity, ktoré by vyučujúci jazykov mohli využiť na svojich hodinách.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.