Jazyková škola sa už predtým zapojila do projektu cez Erasmus+ s názvom Mobilita pedagogických zamestancov Jazykovej školy  Žilina v oblasti vzdelávania dospelých a to v rokoch 2014 – 2016. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacích pobytov v zahraničí a diseminácie nadobudnutých poznatkov sme sa rozhodli  nadviazať na tento projekt a zamerať sa na inú oblasť v rámci vzdelávania dospelých.

Cieľmi aktuálneho projektu Erasmus+ v súvislosti s Európskym plánom rozvoja a jeho napĺňaním je:

  • získať odborné skúsenosti pri práci s dospelými a seniormi,
  • získať odborné skúsenosti pri testovaní či pri výučbe v prípravných kurzov pre všetky vekové kategórie na získanie medzinárodných certifikátov,
  • naplno vedieť využívať digitálne technológie na škole pre potreby vyučovacieho procesu, ale aj pre potreby spolupráce nielen na školskej ale aj miestnej či medzinárodnej úrovni a to nielen  ako základní užívatelia, ale aj pokročilí /získanie týchto zručností je súčasťou niektorých mobilít/,
  • posunúť spoluprácu školy na medzinárodnú úroveň,
  • spoznať multikultúru krajín Anglicka a Malty,
  • zdieľať získané vedomosti a poznatky počas odborných seminárov, či možných zahraničných stáží,
  • dať priestor pedagogickým zamestnancom získať nové vedomosti a zručnosti, prípadne rozšíriť si doterajšie. Nadobudnuté poznatky budú ďalej odovzdávané ostatným zamestnancom školy a študentom.
  • získať zdravé sebavedomie, väčšiu flexibilitu a plynulosť pri dorozumievaní sa v cudzom jazyku a tým reprezentovať školu na vysokej úrovni,
  • získať autentický materiál a vytvoriť databázu materiálov a učebných textov získaných na jednotlivých mobilitách a naplno ich využívať na vyučovacom procese.

Projektoví partneri,  u ktorých prebehnú mobility pedagogických zamestnancov, boli vybraní na základe vlastných skúsenosti z predchádzajúcich období a taktiež na základe medzinárodnej reputácie a odporúčaní. Ide o tieto dve inštitúcie:

Bell Educational Services Ltd. /Bell/ je jeden z najväčších poskytovateľov kvalitného jazykového vzdelávania po celom svete. Od roku 2009  sú krátke  špecializované kurzy na rozvoj učiteľov angličtiny a predmetov vyučovaných v angličtine počas letných mesiacov  v spolupráci s Homerton College, ktorá je súčasťou Cambridge univerzity, využívajúc moderné priestorové vybavenie, ktoré Homerton ponúka učiteľom. Učitelia z celého sveta absolvujú krátke odborné kurzy  v tomto mieste, ktoré trvajú dvanásť dní. Kurzy sú zamerané na zlepšenie jazyka, nové trendy v metodológii výučby anglického jazyka a iných predmetov, kreativitu, používanie literatúry vo výučbe, školenie trénerov pre učiteľov a modernú angličtinu. V tejto partnerskej organizácii  prebehne šesť mobilít pedagogických zamestnancov Jazykovej školy  počas letných mesiacov v roku 2017  a 2018.

Executive Training Institute/ETI/ Malta je vzdelávacie centrum so  sídlom v St. Julian´s na Malte. Centrum sa špecializuje na poskytovanie jazykových kurzov angličtiny a komunikačných kurzov pre učiteľov, ako aj programy celoživotného profesionálneho rozvoja. Štruktúrované kurzy sú postavené na uplatnení metodológie (vo vyučovaní cudzieho jazyka a j výučbe obchodnej angličtiny), uplatňovaní nástrojov IKT a výučbe podporovanej modernými technológiami. V tejto partnerskej inštitúcii sú plánované dve mobility  pedagogických zamestnancov v letných mesiacoch v roku 2018.