„S jazykmi ste všade doma.“ (Edmund de Waal)

Jazyková škola sa zapojila do projektu „Vzdelávaním k viacjazyčnosti“ (Erasmus Plus 2022-SK01-KA122-SCH-000095283). Naša vyučujúca francúzskeho jazyka, Mgr. Petra Panáková, sa v rámci tohto projektu zúčastnila medzinárodného vzdelávacieho metodického kurzu pre učiteľov cudzích jazykov vo francúzskom meste Nice. Realizáciu projektu zastrešovala Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny (SAUF) v spolupráci s francúzskou inštitúciou Francophonia, ktorá dlhodobo organizuje vzdelávacie stáže pre učiteľov a každoročne privíta približne 1500 učiteľov z viac ako 80 krajín.

V termíne od 11. do 21. júla 2023 absolvovala naša vyučujúca vzdelávacie moduly zamerané na interkomprehenziu (schopnosti pochopiť text v istom cudzom jazyku na základe vedomostí z iného cudzieho jazyka), na pluralitné prístupy v oblasti cudzích jazykov a kultúr a na interdisciplinaritu (medzipredmetové vzťahy) a projektové vyučovanie. Bližšie sa oboznámila s inovatívnymi stratégiami a metódami v súlade s požiadavkami CARAP (Referenčný rámec pre pluralitné prístupy jazykov a kultúr).

Zúčastnení boli nielen vybraní učitelia francúzskeho jazyka z rôznych častí Slovenska, ale i učitelia cudzích jazykov zo všetkých kútov sveta. V rámci stáže mali učitelia jednak možnosť vymieňať si svoje pedagogické skúsenosti navzájom, ale taktiež vytvárať didaktické materiály využiteľné na svojich hodinách a trénovať techniky ako pri výučbe francúzskeho jazyka využívať aj iné príbuzné jazyky.

Súčasťou stáže boli aj zaujímavé interkultúrne výmeny, konferencie a praktické workshopy a tiež prezentácia Slovenska, v rámci ktorej vyučujúce francúzskeho jazyka pripravili a realizovali kultúrny program, obohatený o ochutnávku slovenských gastronomických špecialít.

Mgr. Panáková svojich poslucháčov s pluralitnými prístupmi v oblasti výučby jazykov postupne oboznamuje. Na hodinách majú poslucháči možnosť vyskúšať si prepojenie francúzštiny, angličtiny, španielčiny a taliančiny v rámci plurilingvistických hier, ktoré slúžia nielen k spestreniu výučby, ale i k motivácii poslucháčov k ďalšiemu štúdiu jazykov.