Projekt s názvom „Revitalizácia jazykového laboratória na Jazykovej škole v Žiline“ bol zrealizovaný s finančnou podporou darcov:

 • Nadácia Kia Motors Slovakia
 • Občianske združenie  Priatelia cudzích jazykov

Ciele projektu:

 • kompletné odstránenie zastaraného a nefunkčného jazykového laboratória v učebni číslo 21 (akustický obklad stien a stropu, materiálno technické vybavenie, terasovité členenie učebne, podlahová krytina)
 • vystierkovanie a vymaľovanie učebne, položenie novej podlahovej krytiny
 • materiálno technicky vybaviť nové laboratórium (notebooky, dataprojektor, mini HIFI vežu, školský nábytok)
 • inovovať výchovno-vzdelávací proces, prejsť od papierovej učebnice a zelenej tabule s kriedou ku elektronickej učebnici iTool a bielej keramickej tabuli
 • využívanie a pracovanie s internetom na vyučovaní
 • aplikovanie moderných metód a postupov vo výchovno-vzdelávacom procese
 • priblíženie  sa k „mladej digitálnej“ generácii poslucháčov
 • zatraktívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • zvýšenie motivácie učiť sa cudzie jazyky
 • motivovanie samotných vyučujúcich k ich osobnému profesijnému rastu
 • konkurovanie súkromným poskytovateľom jazykového vzdelávania

Kvalitatívne výsledky projektu:

 • zlepšia sa podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, škola získala reprezentatívnu modernú učebňu  s novým materiálno technickým  vybavením
 • zmení sa rozmer a kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, nastane posun od tradičnej školy ku modernej škole

Kvantitatívne výsledky projektu:

 • škola bude organizovať rôzne jazykové akcie a udalosti v novej učebni
 • učebňa sa bude nepretržite používať na výučbu cudzích jazykov

Realizácia projektu:

 • začiatok 3.4.2017
 • koniec 14.9.2017

Celkové náklady na projekt: 7 554,10 €

 • Nadácia Kia Motors Slovakia:  4 911,10 €
 • Občianske združenie Priatelia cudzích jazykov:  2 643,00 €

Autor a koordinátor projektu: PhDr. Miroslava Gajdošová